Последици от откриване на производството за стабилизация на търговец

Фирма на търговеца след откриване на производството

От откриване на производството по стабилизация до приключването му фирмата на търговеца съдържа добавката „в производство по стабилизация“.

 Ограничаване на дейността на търговеца

  • Забрана  за плащане на задължения на търговеца, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на  преводи на суми за погасяване на данъци , акциз и задължителни осигурителни вноски за сметка на работник, служител или друго лице, от чието възнаграждение се удържа публичното задължение.
  • Нови сделки– само  със съгласието на назначеното от съда доверено лице. Съдът може да постанови търговецът да продължи дейността си под надзора на довереното лице, включително да сключва всички или определени от съда сделки само след предварителното съгласие на довереното лице.
  • Лишаване от право на управление и разпореждане с имущество.  Когато констатира, че с действията си търговецът може да застраши интересите на кредиторите, съдът може да ограничи или да лиши търговеца от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и да предостави това право на довереното лице.
  • Назначеното от съда доверено лице приема изпълнение на задължения към търговеца както и дава съгласие за изпълнение на задължения на търговеца. Съдът може да постанови изпълнението на задължение към търговеца да се приема от довереното лице. Съдът може да постанови изпълнението на парични задължения от търговеца да се извършва със съгласието на довереното лице.

 Ограниченията в правата и дейността на търговеца  може да бъдат наложени от съда с определението за откриване на производството по стабилизация или в хода на производството по стабилизация – служебно или по искане на довереното лице или на всеки от кредиторите.

 Наложените от съда ограничения на търговеца по  се вписват в търговския регистър въз основа на акта за налагането им. 

 Съдът може да отмени наложените ограничения върху дейността на търговеца, ако тяхното продължаване не е наложително с оглед на постигане на целите на стабилизацията.

   Извършените от търговеца действия и сделки в нарушение на наложените от съда ограничения не могат да се противопоставят на кредиторите в производството по стабилизация.

 Прекратяване на договори

Всеки двустранен договор на търговеца, ако  не е изпълнен изцяло или частично към момента на откриване на производството за стабилизация може да бъде с разрешение от  съда по искане на всяка от страните. Съдът разрешава прекратяването на договора , само ако установи, че изпълнението му ще затрудни изпълнението на предвидените в плана за стабилизация задължения на търговеца и че неизпълнението на договора няма да причини на другата страна по-големи вреди от обичайните.  При прекратяване на договора насрещната страна има право на обезщетение за претърпените вреди.

 Задължение на търговеца за съдействие

 Търговецът е длъжен незабавно и при направено искане да:  съобщава на довереното лице за поемането на всяко ново задължение, за сключването на всяка нова сделка, както и за тяхното изменение и погасяване; осигурява на довереното лице свободен достъп до всички помещения в предприятието си;  осигурява на довереното лице и на назначения проверител да преглеждат търговските му книги и всички други книжа, свързани с дейността му.

  Търговецът е длъжен да предоставя на съда, на довереното лице и на назначения проверител необходимата информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на искането, както и всички свързани с това документи. Информацията и документите се предоставят в 7-дневен срок от писменото искане.

 Прихващане

След откриване на производството по стабилизация кредиторите могат да правят прихващане на свои вземания срещу търговеца и свои задължения към него само ако условията за прихващане са били налице преди откриване на производството по стабилизация.

 След откриване на производството по стабилизация търговецът не може да извършва прихващане, когато насрещните задължения са възникнали преди откриване на производството по стабилизация.

 Спиране на изпълнителни действия срещу търговеца

Образуването на изпълнителни производства срещу имущество на търговеца е недопустимо след откриване на производството по стабилизация е

Спират всички изпълнителни производства срещу търговеца, както и изпълнението по реда на Закона за особените залози срещу имуществото на търговеца с откриване на производството по стабилизация. По спрените изпълнителни производства срещу търговеца могат да се налагат обезпечителни мерки.

Извършените до спирането действия запазват силата си. След спирането съдебният или публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането. За срока на спиране се начисляват лихви.

Изпълнителните дела и изпълнението по реда на Закона за особените залози се спират до прекратяване на производството по стабилизация. След прекратяване на стабилизацията изпълнителните действия продължават.

 При утвърден план за стабилизация спирането на изпълнителните действия  се заменя с действието на определението за утвърждаване на плана за стабилизация.

 Когато производството по стабилизация се прекрати, без да е утвърден план за стабилизация, спрените изпълнителни дела и предприетите действия за удовлетворяване по реда на Закона за особените залози се възобновяват незабавно.

 Спиране на давността

За вземания срещу търговеца давност не тече от откриване на производството по стабилизация до прекратяването му.

Спрените давностни срокове продължават да текат от прекратяване на производството по стабилизация, освен в случаите, когато производството приключи с утвърден план за стабилизация.

контакти

още информация

 

 

2020-07-03T19:38:44+00:00