Писмени правни консултации 2020-05-26T12:33:38+00:00

Писмени  правни консултации

 1. На и-мейл stefkatanasova@gmail.com опишете  правния проблем, по който искате писмен съвет/консултация/. По възможност прикачете файлове със сканирани документи със заличени лични данни, които се отнасят за случая. В запитването посочете удобния за Вас начин за плащане на адвокатското възнаграждение- банков превод, изпращане на пари чрез Еpay,   PayPal или паричен пощенски превод.
 2. До 48 часа ще получите отговор по електронната поща дали адвокат Стефка Атанасова поема ангажимент да напише консултацията, уточнение на  въпросите  както и размера на адвокатското  възнаграждение  и  данните, необходими за плащането му.
 3. Ако е необходимо в отговора на запитването адв. Стефка Атанасова ще посочи документи, които са необходими за консултацията и  които трябва да изпратите допълнително както и уточняващи въпроси относно казуса.
 4. След като получи хонорара адв. Стефка Атанасова незабавно ще  уведоми  по и-мейл клиента , с което договорът за правна помощ се счита сключен. За ангажименти с продължително действие и/или с по-голям обем работа се сключва отделен писмен договор между адвоката и клиента.
 5. Писмената консултация се предава на клиента до три работни дни след сключване на договора/ т. е след потвърждението за  получен хонорар/ на посочен от клиента и-мейл адрес  в pdf формат и  подписана  от адвокат Стефка Атанасова с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Ако клиентът желае, писмената консултация на  хартиен носител, подписана саморъчно от адв. Стефка Атанасова  може да бъде изпратена на пощенски адрес, посочен от клиента и на негови разноски.
 6. Данъчен документ за платеното възнаграждение ще бъде издаден след получаването му и в срок от 48 часа  ще бъде изпратен като сканирано копие на и-мейла на клиента или на хартиен носител на посочен от него пощенски адрес. За издаване на документа е необходимо в и-мейл до адвокат Стефка Атанасова клиентът да посочи три имена, адрес или  ЕИК , клиентът ако е търговец.

Общи условия и препоръки. Прочетете преди да изпратите и-мейл.

 1. Запитването за писмена правна консултация трябва да бъде на български език, написано на кирилица. Изложението на проблема нека  да е кратко,  ясно и по възможност без правописни и стилистични грешки. Опишете фактите / кога , къде , какво и как се е случило/ и спестете  емоциите. Прочетете няколко пъти и добре обмислете текста преди да го изпратите на и-мейл stefkatanasova@gmail.com .
 2. Ако не владеете добре български език, може да пишете на немски, руски или английски език.
 3. Ако текстът, с който описвате правния проблем е по-дълъг, може да го напишете предварително във word или pdf формат и да го прикачите към и-мейла до адвокат Стефка Атанасова.
 4. Тези, които изпитват затруднения с интернет, по изключение могат да изпращат запитванията си по пощата на адрес София 1000, улица „Цар Асен“ № 2 Б, ет.3 адвокат Стефка Атанасова. В писмото напишете телефон за връзка. В такъв случай кореспонденцията между клиента и адвокат Стефка Атанасова ще се извършва чрез пощенски писма. Писмата пристигат най-бързо с обикновената пощенска услуга на Български пощи ЕАД. Ако прилагате документи, нека те са обикновени копия / ксерокопия/ . Не изпращайте оригинали.
 5. Отказ от услугата „писмена правна консултация“ е невъзможен след плащане на хонорара и потвърждение  от адвокат Стефка Атанасова, че приема да даде поисканата писмена консултация.
 6. Отказ от услугата „писмена правна консултация “ след плащане на хонорара е възможен  само , ако отказът  е направен изрично и писмено и е получен на електронната поща на адвокат Стефка Атанасова преди тя  да е изпратила уведомление до клиента, че ще изготви поисканата писмена консултация.  Отказът трябва да изпратен на електронната поща на адвокат Стефка Атанасова с адрес stefkatanasova@gmail.com . Разноските по връщане на парите /банкови такси, такси за пощенски превод/ са за сметка на клиента.
 7. Правни съвети за казуси и консултации за българско законодателство се дават  на  български език. Писмен превод  на чужд език може да бъде извършен от правоспособен преводач след предварителна уговорка с адв. Стефка Атанасова.
 8. Писмените консултации се изготвят във формат А 4, портретна ориентация, с нормални полета на страницата – по 2,5 сантиметра горе, долу , вляво и вдясно; шрифт  Verdanа  размер 12. По желание на клиента шрифтът може да бъде по-едър.
 9. Датата  на предаване на работата  е  датата на изпращане на писмото с прикачения файл с консултацията и получаването му на  и-мейла на клиента. Ако консултацията е изпратена чрез пощенски оператор , за дата на предаване на работата се счита пощенското клеймо на пощенската станция на изпращача, съответно датата на приемане на пратката от куриера.
 10. Ако казусът е с по-голяма правна и фактическа сложност, срокът за предаване на консултацията се уговаря допълнително между адвоката и клиента при сключване на договора.
 11. Хонорарът на адвоката е в зависимост от сложността на казуса и броя на поставените въпроси, а не според броя на страниците или знаците/буквите. Минималният размер е 200 лева.
 12. Хонорарът се заплаща в пълния уговорен размер при сключване на договора за писмена правна консултация, т.е. преди изготвяне на писмената консултация.
 13. Правната регламентация на договора за писмена правна консултация се съдържа в Закона за адвокатурата и Закона за задълженията и договорите.