Откриване на производство по стабилизация на търговец

Съдът открива производство по стабилизация на търговец, когато установи,  че са налице съответните  основания, назначава доверено лице и определя възнаграждението му,  може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки, може да назначи проверител – регистриран одитор. Със съдебния акт за откриване на производство по стабилизация/ определение/ се насрочва открито съдебно заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не по-късно от три месеца от датата на откриване на производството.

Важно : 1.Определението за откриване на производството по стабилизация съдът обявява в търговския регистър по  партидата на търговеца  заедно с  изготвения от търговеца списък на кредиторите по чл. 770, ал. 2, т. 1 от ТЗ.

                 2. Производството по стабилизация се смята за открито от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда.

 

Доверено лице задължително се назначава в производството по стабилизация. Довереното лице е помощен орган в производството по стабилизация. За доверено лице съдът назначава лице с юридическо образование, отговарящо на изискванията  за синдик. Възнаграждението на довереното лице се определя от съда.

Довереното лице е длъжно да встъпи в длъжност в тридневен срок от обявяване на определението за откриване на производството по стабилизация, като заяви пред съда, че е съгласно да изпълнява длъжността доверено лице. Когато довереното лице не встъпи в длъжност, съдът незабавно назначава друго лице.

Съдът освобождава довереното лице: по негово писмено искане, отправено до съда; при поставяне под запрещение; ако назначеното доверено лице престане да отговаря на изискванията на чл. 655, ал. 2 ТЗ; при фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си; по искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на вземанията.  Съдът може да освободи довереното лице по всяко време, ако прецени, че довереното лице не изпълнява задълженията си или че с действията си застрашава интересите на търговеца и кредиторите. Определението на съда за освобождаване на довереното лице не подлежи на обжалване.

Правомощия на довереното лице:  разглежда възраженията и становищата на кредиторите по съставения от търговеца списък на кредиторите и  предлага на съда за утвърждаване списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация; изготвя писмен доклад за състоянието на имуществото и за дейността на търговеца; упражнява надзор върху дейността на търговеца съобразно наложените от съда ограничения по чл. 776, ал. 2 – 5  ТЗ и  следи за изпълнението на наложените ограничения; съобщава незабавно на съда за всички обстоятелства, които са основание за ограничаване дейността на търговеца.

Довереното лице съдейства на търговеца и на кредиторите по уточняване на съдържанието на плана за стабилизация.

Довереното лице представя в съда писмен доклад относно: състоянието на имуществото и работите на търговеца; достоверността на данните, съдържащи се в молбата за стабилизация, и приложенията към нея; причините, довели до опасност от неплатежоспособност за търговеца; изпълнимостта на поеманите с предложението за стабилизация задължения. Писменият доклад  се представя в съда и на разположение на кредиторите най-късно 14-дни преди насроченото съдебно заседание за разглеждане на плана за стабилизация.

Довереното лице е длъжно да се яви на съдебното заседание, в което ще се разглежда предложеният план за стабилизация, за да потвърди устно писмения си доклад и да отговори на въпросите на съда и на участващите в производството по стабилизация лица.

Назначаване на проверител се извършва от съда винаги, когато в плана е предвидено преобразуване на търговеца или превръщане на вземания в част от капитала. Проверителят трябва да бъде регистриран одитор. Назначеният проверител изготвя доклад до съда и кредиторите за съответствието на посочените в плана за стабилизация предвиждания и начин на удовлетворяване на кредиторите с финансовото и имущественото състояние на търговеца, включително за съответствието на плана с чл. 770, ал. 3 и 4 ТЗ. Съдът назначава служебно при откриване на производството по стабилизация или по-късно проверител  и определя неговото  възнаграждение, което се внася от търговеца в 7-дневен срок от уведомяването му.

В случаите извън преобразуване на търговски дружества и капитализиране на вземания не е задължително назначаването на проверител- одитор.

 Вещи лица се  назначават от съда  служебно или по искане на участник в производството по стабилизация за изясняване на обстоятелства от значение за предложения план за стабилизация, за които са необходими специални знания.  Вещото лице е длъжно да се яви лично в съдебното заседание за приемане на плана за стабилизация и да потвърди заключението си, и да отговори на въпросите на съда и на участниците в производството.  Съдът определя възнаграждение на вещото лице, което се внася от търговеца в 7-дневен срок от уведомяването му.

контакти

още информация

 

 

 

2020-07-03T19:41:58+00:00