Надомна работа и работа от разстояние

По време на извънредното положение работодателите и органите по назначаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. Предпоставки:

·         зависимост от специфичния характер на работа да е възможно нейното извършване от разстояние/ от дома на работника или служителя

·         работодателят да има възможност да обезпечи извършването на работата от разстояние /от дома на работника или служителя

Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Възлагането на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение се извършва без съгласието на работника или служителя. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

 Промяната на мястото на работа се извършва със заповед на работодателя. В заповедта се определят  местонахождението на работното място,  редът за възлагане и отчитане на работата,  начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция, консумативните разходи за работното място и заплащането им.

Правна уредба: чл. 7, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и чл.120б от Кодекса на труда

 

2020-04-03T15:23:19+00:00