Може ли служебно да ми бъде назначен адвокат ?

Особен представител в гражданския процес/ исков и изпълнителен/ се назначава от съда на лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес, срещу когото е заведено гражданско дело или е започнало принудително изпълнение.

В наказателния процес , когато участието на защитник е задължително, съдът/прокурора/ назначава защитник-адвокат.

Когато частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец или гражданският ответник / в наказателния процес/ представи доказателства, че не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има повереник и интересите на правосъдието изискват това, съдът, който разглежда делото като първа инстанция, му назначава повереник.

контакти

още информация

2020-07-04T17:04:32+00:00