Лихви за забавено плащане

Първоначално разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласеше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Тази разпоредба действа от 13.03.2020 г. и указва, че по време на извънредното положение лихви не текат. В тази редакция нормата действаше до 08.04.2020 г. и се отнасяше за :
•договорни задължения и важи както за търговски и трудови договори така и за сделки между физически лица, наричани още граждански договори
•плащане на парични суми
•парични задължения на частноправни субекти- физически и юридически лица- търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища както и за общини, университети, училища, болници за сключени от тях договори
•парични задължения по договори, сключени при общи условия за доставка на комунални услуги- електрическа енергия, топлинна енергия, вода и т.н.
•така наречените наказателни лихви, които банкови и небанкови институции начисляват за просрочие на вноски по кредити
•публично правни задължения- данъци, осигуровки, имуществени санкции
•парични вземания, произхождащи от административни договори
Тази разпоредба не се отнася за:
•възнаградителни лихви, уговорени в договорите за кредити и парични заеми.
Всъщност разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в редакцията от 24.03.2020 / Държавен вестник брой 28 от 24.03.2020 г/ дерогира временно чл. 86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, който указва, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, и чл. 175, ал.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, който разпорежда, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон.
Със Закона за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 09.04.2020 г. на Държавен вестник разпоредбата на чл. 6 е изменена и от 09.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение забраната за начисляване на лихви и неустойки върху просрочени вземания на частноправни субекти ще се отнася само за:
•договори за кредит
•договори за лизинг
•договори за цесия на вземания по кредитни и лизингови договори
След 09.04.2020 г. забраната за начисляване на лихви върху просрочени задължения няма да се отнася за:
•търговски договори, различни от банкови кредити и лизинг
•договори между физически лица, в т.ч. и заеми
•публично правни задължения на частноправни субекти -данъци, осигуровки
Ако паричното задължение е станало изискуемо, т. е. настъпил е неговият падеж, по време на обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г. законна лихва не се начислява за времето от падежа до 08.04.2020 г., тъй като на 09.04.2020 г. разпоредбата беше изменена.
Ако падежът на паричното задължение е настъпил преди обявяване на извънредно положение законна лихва се дължи за периода от датата на падежа до 12.03.2020 г. включително. За неизпълнение на задължения, извън изрично посочените в изменението на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 09.04.2020 г., лихви ще се начисляват от 09.04.2020 г. до датата на плащане на дълга. Общият размер на вземането за лихва ще бъде сумата от лихвата, което е начислената преди извънредното положение и сумата на лихвата след 09.04.2020 г.
Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват/чл. 92 от Закона за задълженията и договорите/. Неустойката за неплатени в срок парични задължения обикновено се уговаря като процент от сумата на забавеното плащане, но може и да е с предварително определен размер. Доскоро неустойката за неизпълнение на парично задължение се назоваваше в някои банкови договори „наказателна лихва“. Съгласно чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение неустойка за неизпълнение в срок на парично задължение не се дължи за времето от обявяване на извънредното положение до отмяната му. С изменението на разпоредбата, в сила от 09.04.2020 г. наказателни лихви / неустойки за забава/ няма да се начисляват само за неизпълнение в срок на вноски по :
•договори за кредит
•други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други)
•договори за лизинг
След 09.04.2020 г. забраната за начисляване на „наказателни“ лихви и неустойки за неплатени в срок погасителни вноски по кредити се отнася за:
•банки
•небанкови финансови институции, т. нар. фирми за бързи кредити
•трети лица, т.нар. колекторски фирми, които са купили просрочените вземания от банки и небанкови финансови институции
Във връзка с разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение най-честите въпроси са:
1.Ако не си платя в срок сметката за парно, ток, вода и телефон какво се случва ? Ще продължавате да дължите сумата за доставената услуга, но няма да дължите лихва за периода 13.03.2020- 08.04.2020. Ако сметката е просрочена преди влизане в сила на извънредното положение начислената лихва до 13.03.2020 г. остава дължима, но от 13.03.2020 до 08.04.2020 г. операторът трябва да спре да начислява лихви. От 09.04.2020 г. лихви за просрочени сметки за парно, ток, вода, телефон ще се дължат на общо основание.
2.Ако не платя в срок вноската по кредит има ли право банката да ми начислява лихва. Договорената възнаградителна лихва, която е включена в анюитетната /погасителната / вноска остава дължима, но банката няма право да начислява „наказателна“ лихва или неустойка за закъснение върху неплатените вноски от дата на извънредното положение до отмяната му.
3. Работодателят не ми плати заплатата в уговорения срок, имам ли право на лихва? Ако падежът на плащането на заплата е настъпил преди 13.03.2020 г. имате право да искате лихва от датата на падежа до 13.03.2020 г. и от 08.04.2020 г. до датата на плащане.
4. Олихвяват ли се не внесените в срок данъци и осигуровки ? Лихвите за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания/ чл. 175, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/. В чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е указано, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви. Нормата не прави изключение за плащане на публично правни задължения, следователно за времето на извънредното положение частноправните субекти- физически и юридически лица не дължат лихви за забавени вноски за данъци и осигуровки. С изменението на разпоредбата на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение отпадна забраната за начисляване на лихви за просрочени парични задължения на частноправни субекти по време на извънредното положение . От 09.04.2020 г. законна лихва ще се начислява върху всички публично правни задължения на частноправните субекти, казано по-просто: гражданите и фирмите ще дължат лихва върху просрочените данъци и осигуровки.

Информацията в статията е съобразена с измененията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., публикувани в брой 34 на Държавен вестник от 09.04.2020 г.

2020-04-11T15:38:33+00:00