Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда

Право на безплатен адвокат имат само физически лица. Ако отговаряте на условията, посочени в Закона за правната помощ, можете да се възползвате от правната помощ за процесуално представителство, финансирана от държавата.
Лицето / ищец или ответник/, което иска предоставяне на правна помощ, трябва да подаде писмена молба до съда, разглеждащ неговото дело. Към молбата трябва да се приложи декларация за семейно и имуществено състояние/по образец/ и други документи за имущественото състояние на молителя и семейството му: удостоверение от Бюрото по труда, решение на ТЕЛК, удостоверение от НОИ за размера на пенсията, заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ за получаване на социална помощ. Молителят трябва да докаже с документи, че не разполага със средства да упълномощи адвокат.

Молителят може да посочи предпочитан защитник- адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ.

Молба за предоставяне на правна помощ може да бъде подадена във всеки един момент от съдебния процес до приключване на делото с влязло в сила решение, т. е правна помощ може да бъде поискана както в първата, така и във втората/въззивна/ инстанция. Ако молбата, подадена до първоинстанционния съд е била уважена, пред втората съдебна инстанция не се прави ново искане за правна помощ.
В определението, с което се уважава молбата, съдът посочва вида и обема на предоставяната правна помощ. Определението се изпраща на двете страни по съдебния спор.
Определението за предоставяне на правна помощ има действие от подаването на молбата, освен ако съдът постанови друго.
Определението за предоставяне на правна помощ се постановява в закрито заседание, освен ако съдът прецени за необходимо да изслуша страната за изясняване на всички обстоятелства.
Определението, с което се отказва правна помощ, подлежи на обжалване с частна жалба пред горестоящия съд, чието определение е окончателно.
За молбата за предоставяне на правна помощ не се дължи държавна такса.

2017-10-13T13:39:49+00:00