Как да ангажирам адвокат ?

Ангажирането на адвокат, който да работи по Вашия случай става въз основа на пълномощно и договор.

Пълномощното е необходимо за процесуално представителство пред съд, прокуратура, разследващи органи, нотариус, съдебен изпълнител, държавни и общински органи. Пълномощното е в писмена форма. Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание

Въз основа на устно упълномощаване адвокатът може да извърши неотложни действия, когато това се налага за запазването на правата и законните интереси на клиента. Тези действия трябва да бъдат потвърдени писмено от упълномощителя.
Пълномощното може да бъде дадено на бланка от кочан, който адвокатът получава от адвокатската колегия или да бъде съставено в обикновена писмена форма. Бланките от кочан са предназначени за процесуално представителство пред съдебните органи. Тези документи не се заверяват при нотариус. За представителство пред административни органи, физически и юридически лица се изготвя пълномощно в обикновена писмена форма. Нотариална заверка на подписа и съдържанието на обикновеното писмено пълномощно не е задължителна, но би спестила недоразумения и неприятности.
Договорът между адвоката и клиента е писмен и в него се определя размера на адвокатското възнаграждение. При липса на договор, по искане на адвоката, или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет.

контакти

още информация

 

2020-07-04T16:58:55+00:00