Изготвяне на документи за търговска регистрация 2020-05-26T12:36:01+00:00

Изготвяне на документи за търговска регистрация

Адвокат Стефка Атанасова  изготвя  документи и подава с квалифициран електронен подпис /КЕП/  в търговския регистър и регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел  заявления за вписване на търговци, сдружения и фондации  и промени по партидите им, заявления за публикуване на счетоводни отчети, заявления в производство по преобразуване на търговски дружества и заявления в производство по ликвидация.

Адвокат Стефка Атанасова подготвя документи за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за :

  • Вписване и заличаване на еднолични търговци
  • Вписване на търговски дружества / събирателни, командитни, ООД, ЕООД , АД/
  • Вписване на промени за търговски дружества / приемане, напускане и изключване на съдружници, смяна на управителни органи, промени в капитала- намаляване, увеличаване, промяна на адреса на управление/
  • Преобразуване на търговски дружества- вливане, сливане, разделяне , отделяне, промяна на правно организационната форма.
  • Ликвидация на търговски дружества
  • Вписване на кооперации, фондации , сдружения
  • Промени за кооперации, фондации , сдружения
  • Ликвидация на кооперации, фондации , сдружения

За да ползвате услугите на адвокат Стефка  Атанасова е необходимо:

Да се свържете с адвокат Стефка  Атанасова на  и-мейл stefkatanasova@gmail.com  и да опишете накратко какво дружество / фондация/ сдружение искате да регистрирате  и с каква фирма или какви промени в  регистрирано търговско дружество или друго юридическо лице имате намерение да правите  и да напишете неговия ЕИК/ БУЛСАТ.

До 24 часа след получаване на запитването ще получите отговор от адв. Стефка Атанасова дали приема поръчката, какъв е размера на адвокатското възнаграждение  и начина на плащането му както и размера на държавната такса и начините на плащането й.  Адвокатското възнаграждение може да бъде платено по банкова сметка , паричен пощенски превод или чрез изпращане на пари по E pay или  Pay Pal.

Договорът за правна помощ за търговска регистрация се счита сключен в деня на получаване на адвокатското възнаграждение.  За по-сложни поръчки / преобразуване, ликвидация/  се сключва писмен договор и се уговаря плащане на вноски. След получаване на адвокатското възнаграждение адвокат Стефка Атанасова  издава данъчен документ и го изпраща на клиента на посочен от него адрес.

До 48 часа от получаване на възнаграждението  адвокат Стефка Атанасова изпраща на и-мейла на клиента проект на  документите за регистрация или промени в регистрацията във word формат. Ако е необходимо адвокат Стефка Атанасова запазва име на търговеца/ юридическото лице с нестопанска цел. Клиентите отпечатват документите, подписват ги , сканират ги в pdf формат, всеки документ на отделен файл,  и изпращат сканираните документи като прикачени файлове на и-мейла на адвокат Стефка Атанасова stefkatanasova@gmail.com. Когато се изисква от закона нотариална заверка на подписа и съдържанието , адв. Стефка Атанасова указва на клиента това обстоятелство и ако клиентът поиска, адвокатът запазва час за заверка при избран от нея нотариус. Клиентът може да завери подписа си при всеки нотариус в България или друга държава от ЕС, както и при български консул в чужбина. След получаване на всички необходими за регистрацията документи, адвокат Стефка Атанасова незабавно подава заявлението в търговския регистър и изпраща на клиента входящия номер.

Сроковете за изготвяне и подаване в търговския регистър на документи в производства по ликвидация или преобразуване на търговски дружества се уговарят в договора за правна помощ за търговска регистрация.

В случай на отказ на длъжностното лице по регистрацията да впише заявените обстоятелства, адв. Стефка Атанасова изготвя жалба до окръжния съд по седалището на търговеца или подава ново заявление след  преценка на мотивите за отказа. Разноските за обжалването се уговарят допълнително с клиента.

За публикуване на ГФО и декларации за не извършване на дейност през годината / чл.38, ал.9 Зсч/ и по изключение за други регистрации  адвокат Стефка Атанасова приема поръчки за подаване на заявления в търговския регистър с изготвени от клиента документи. Клиентът изпраща запитване  за услугата на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  ,  дали желае преглед на документите с оглед отстраняване на допуснати нередовности и по какъв начин ще предаде на адвоката документите, които трябва да бъдат подадени в търговския регистър . В  срок от 24 часа клиентът ще получи отговор дали адвокат Стефка  Атанасова приема поръчката, в какъв срок може да я изпълни, какъв е размера на възнаграждението  и начина на плащане, както и размера на държавната такса и начина на плащането й. Възнаграждението се заплаща по банкова сметка.

Договорът за правна помощ за търговска регистрация се счита сключен в деня на получаване на адвокатското възнаграждение. След получаване на  възнаграждението адвокат Стефка Атанасова  издава данъчен документ и го изпраща на клиента на посочен от него адрес.

Документите може да бъдат изпратени по електронната поща на адвокат Стефка Атанасова stefkatanasova@gmail.com  като сканирани копия в pdf формат, всеки документ на отделен файл; може да бъдат изпратени в оригинал с препоръчана пощенска пратка  на адреса на адв. Стефка Атанасова в  София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 Б , ет.3 или да бъдат предадени в  оригинал  в кантората на адв. Атанасова в уговорен с нея ден и час. Документи в оригинал се връщат на клиента за негова сметка на посочен от него пощенски адрес.

След получаване на всички необходими за регистрацията документи, адвокат Стефка Атанасова незабавно подава заявлението в търговския регистър и изпраща на клиента входящия номер.