Възнаграждение на адвокат Стефка Атанасова 2017-11-24T10:39:10+00:00

Възнаграждението на адвокат Стефка Атанасова  се определя по свободно договаряне с клиента и  се съобразява с определения минимален  размер в Наредбата на Висшия адвокатски съвет за  минималните  размери на адвокатските възнаграждения  за съответния вид помощ. За уговаряне на хонорар под определения в наредбата минимум адвокатът носи дисциплинарна отговорност.

В хонорара на адв. Стефка Атанасова  не се включват разноски за командировъчни пари на адвоката, ако делото се води в съд извън София.

В хонорара на адв. Стефка  Атанасова не се включват съдебни такси, такси за административни услуги, банкови такси и разноски за преписи и копия от документи, които адвокатът плаща във връзка с работата по конкретно дело.

Размерът на възнаграждението по граждански, търговски и административни дела зависи не само от стойността на защитавания материален интерес /цената на исковете/, но и от правната и фактическа сложност на делото. Често пъти дела за малки парични суми или малоценни имоти са по-сложни и трудоемки от спорове за плащане на една или няколко фактури за десетки или стотици хиляди левове.

Възнаграждението за водене на граждански  и търговски дела може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по граждански дела с нематериален интерес.

Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски. Последната вноска трябва да бъде платена преди съдебното заседание, в което се провеждат устните състезания по делото /последното заседание в съответната съдебна инстанция/. Това е необходима предпоставка за  да иска страната  съдът  да й присъди разноските по делото, включващи  възнаграждението на един адвокат.

Адвокат Стефка Атанасова предпочита плащането на хонорара й да се извърши по банкова сметка. За устни консултации се приемат пари в брой.

Възнаграждението за устни консултации и становища по дела се определя в зависимост от отделеното време за извършване на услугата и сложността на казуса.

Възнаграждението за писмени консултации и становища за дела  се договаря съобразно обема на възложената работа и необходимото време за извършването й.

Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Върху възнаграждението на адв. Стефка  Атанасова не се начислява данък добавена стойност.