Безплатна адвокатска помощ 2017-11-07T23:34:00+00:00

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

 Социално слаби лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ и/или целева помощ за отопление; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; лица ползващи социална услуга звено "Майка и

В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по дела

Правната помощ за процесуално представителство обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Безплатна помощ за процесуално представителство обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната

Видове дела, по които се предоставя правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата, се предоставя по: наказателни дела; дела по  Семейния кодекс /развод, предоставяне на родителски права, установяване на произход, за заплащане на издръжка и други/; спорове за собственост и съдебна делба;

Видове безплатна адвокатска помощ

Правна помощ на социално слаби лица, финансирана от държавата е първият вид , а вторият - е безвъзмездна работа на адвоката за защита правата и интересите на  определено лице. Първият вид се урежда от Закона за

Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата

Необходими документи за предоставяне на правна помощ 1.молба за правна помощ – по образец, който можете да изтеглите от интернет сайта на НБПП или да получите от адвокатската колегия по местоживеене /приложение № 1

Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова

Адвокат Стефка Атанасова оказва безплатна помощ по реда на Закона за правната помощ и по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата.Адвокат Стефка Атанасова е вписана под номер 7125 в Националния регистър за правна