Защо трябва да отговоря на исковата молба

Да отговоря на исковата молба срещу мен е мое право, а не задължение. Как ще постъпя от мен зависи. Ако отговоря своевременно , мога да ползвам всички възможности на защита в гражданския процес. Ако не отговоря, сам се лишавам от правото си да се защитавам.

Отговорът на исковата молба е защитно средство на ответника, от което произхождат важни процесуални последици. Първата е, че подаденият в срок отговор на исковата молба възпрепятства постановяването на неприсъствено съдебно решение и съдът трябва да разгледа делото по същество. Втората – чрез отговора ответникът възразява срещу иска и прави своите доказателствени искания.

Не подаването на отговор на исковата молба ограничава възможността на защита на ответника в хода на делото. Той губи правото да прави възражения срещу иска, които е могъл да направи до изтичане на срока за отговор,  не може да оспорва истинността на представените с исковата молба документи, не може в същия процес да предявява искове/ насрещен и инцидентен установителен/ срещу ищеца, както и да привлече трето лице-помагач, не може да сочи и представя доказателства, които е могъл да представи с отговора. Всички тези права се прекратяват с изтичане на срока за отговор.

Задължителното съдържание на отговора на исковата молба е посочено в чл. 131, ал.1 на Гражнаския процесуален кодекс и е изписано върху съобщението от съда , с което ответникът получава исковата молба. В отговора си , освен посоченото в закона съдържание, ответникът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните факти, които ще доказва с тях и да представи всички писмени доказателства, с които разполага. Отговорът се подава в деловодтвото на съда с препис за ищцовата страна и копия от приложените доказателства. Държавна такса за подаване на отговор на исковата молба не се дължи.

Ако ответникът е допуснал някоя формална нередовност в отговора си на исковата молба, напр. липса на подпис, на препис за ищеца, пълномощно, ако отговорът е подаден от пълномощник, съдът дава указания за поправяне на този недостатък в седмадневен срок  от получаване на съобщението. В протвен случай се приема, че отговор не е подаден.

Ако отговорът е нередовен по същество, например не са изложени фактите, на които се основават възраженията на ответника или не са формулирани точно и ясно самите възражения, съдът дава възможност на ответника в първото по делото открито съдебно заседание да уточни твърденията си. Ако ответникът не се яви в съдебното заседние или не уточни твърденията и възраженията си , се приема, че е дал непълен отговор на исковата молба.

Ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Това решение е необжалваемо.

Контакти
2018-01-12T11:33:39+00:00