Заповед за защита от домашно насилие се издава от районния съд

Определение за домашно насилие. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство/ чл.2 ал.1 от Закона за защита от домашно насилие/.

Компетентен съд да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

Лица, които имат право да подадат молба за защита от домашно насилие:

1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;

2. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;

3. настойника или попечителя на пострадалото лице;

4. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Молбата е писмена и съдържа:

1.  имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция „Социално подпомагане“.

 Ако пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес;

2. имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс;

3. данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя;

4. датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие;

5. подпис.

Важно  към молбата  се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие.

Срок за подаване на молбата – най-късно до един месец от акта на домашно насилие.

Такси и разноски . При подаване на молба  не се внася държавна такса. Държавна такса и разноски се дължат при издаване на заповедта:

1. от  извършителя на домашното насилие, ако срещу него е издадена заповед

2. от молителя- при отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта.

 Изключение: не внасят такси и разноски  молители, които не са навършили 18-годишна възраст и  лица, поставени под запрещение както и лица с увреждания не дължат държавна такса и разноски, ако молбата им за издаване на заповед не бъде уважена или издадената по тяхна молба заповед бъде отменена.

Особена съдебна процедура за разглеждане на молбата за защита от домашно насилие

Молбата за защита от домашно насилие  се разглежда в открито съдебно заседание, не по-късно от един месец от постъпването й в съда. Съдът изпраща на ответника заедно с призовката и преписа от молбата с приложенията  и му съобщава задължението за представяне на доказателства. При необходимост призовката се връчва със съдействието на полицейските органи или на кмета.

Пострадалото лице се призовава и когато молбата за защита е подадена от негов  брат, сестра  или родственик по права линия  както и от социалната служба.

Доказателствени средства

 В производството по издаване на заповед за защита са допустими всички доказателствените средства по Гражданския процесуален кодекс/ документи, свидетелски показания, заключение на вещо лице, оглед и освидетелстване/. Освен тях като доказателства са допустими и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице. Допустими доказателства са и  документите, издадени от юридически лица, извършващи социални услуги и вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане.

Важно : Заповед за защита може да бъде издадена само въз основа на декларация на пострадалото лице, ако няма други доказателства/ чл.13, ал.3 от Закона за защита от домашно насилие/.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.

 При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. Със заповедта за защита съдът налага една или повече мерки за защита. Решението и заповедта се връчват на страните. Когато са  наложени следните  мерки: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда и забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съд съдебното  решение и заповедта  се връчват и на  районното управление на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице.

Обжалване

Решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез съда, постановил решението, с препис за другата страна.

При подаване на жалбата не се внася държавна такса.

Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Окръжният съд разглежда жалбата в 14-дневен срок в открито заседание с призоваване на страните  и се произнася с решение по същество, с което оставя в сила, отменя или изменя обжалваното решение. Когато изменя заповедта, съдът издава нова заповед. Решението на окръжния съд е окончателно.

Издаване на заповед за незабавна защита в закрито съдебно заседание

Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Заповедта  се връчва на страните и се изпраща служебно до районното управление на МВР.

Ако е необходимо да се предприемат мерки по Закона за закрила на детето, съдът уведомява директора на дирекция „Социално подпомагане“.

След като издаде заповед за незабавна защита съдът  насрочва открито съдебно заседание с призоваване на страните, на което взема решение за издаване на заповед за защита.

Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта, когато с нея е наложена мярка : задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда.

Контакти
2018-01-12T11:47:08+00:00