Запис на заповед може да бъде предявен по пощата, но трябва да бъде получен лично от издателя

За да бъде изискуемо парично задължение, за което е издаден запис на заповед с падеж „на предявяване”, същият трябва да бъде връчен лично на неговия  издател. Това получаване трябва да бъде  надлежно удостоверено, защото то е една от предпоставките за издаване на заповед за плащане и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от ГПК. Документ, доказващ предявяване на записа на заповед трябва да бъде представен към заявлението за издаване на заповед по плащане по чл. 417 от ГПК.

 Според постоянната,непротиворечива съдебна практика, основаваща се на Тълкувателно  решение № 1 от 2005 г. на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд, предявяването на записа на заповед с падеж „на предявяване” може да стане  неформално, по всякакъв начин – чрез пощенска или куриерска служба, лично връчване, чрез нотариална покана,  но при спазване на тази важна подробност, че  предявяването на запис трябва да е достигнало до знанието на издателя лично, не чрез друго лице. Ако не е извършено лично връчване/ кредиторът връчва записа на длъжника/,   връчителят и получателят трябва да съставят документ, от който се вижда, че нотариалната покана или пощенската пратка, съдържаща този документ, е получена лично от издателя на записа. Това изискване не създава особени затруднения, когато издателят, комуто се връчва записа на заповед е физическо лице. Най-често обаче издателите на записи на заповед са еднолични търговци или търговски дружества. В тези случаи възникват спорове, дори и съдебни, как и кому трябва да бъде предявен записа на заповед с падеж „на предявяване”, за да стане паричното задължение изисуемо и документът”запис на заповед” да послужи като основание по чл. 417, точка 9 от ГПК за издаване на заповед за плащане и изпълнителен лист.

 Независимо как се връчва / по пощата, с куриер, с нотариална покана/ записът на заповед с падеж”на предявяване”  трябва да бъде връчен лично на лицето, което е вписано в търговския регистър като законен представител на търговеца. Това са едноличния търговец, управителят на ООД, изпълнителният директор на АД. Запис на заповед може да бъде предявен и на прокурист. В самия документ, материализиращ записа на заповед или в документа , придружаващ пратка, която съдържа запис на заповед, трябва да бъде положен подпис от лицето, представляващо фирмата-издател на записа на заповед, да бъдат изписани трите му имена и датата на връчване.

 Особености при предявяване на запис на заповед с падеж ”на предявяване” на търговец чрез нотариус.

Обикновено в такива случаи се съставя нотариална покана, която се връчва от служител в нотариалната кантора на нотариуса. Съгласно чл.50 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс.При тази хипотеза  относно връчването на търговци важи правилото на чл. 50 от ГПК, а именно мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.  Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя.

Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление . Второ уведомление не се залепва. В тези случаи се приема, че нотариалната покана и записът на заповед са редовно връчени на търговеца- издател. Ако нотариусът изпрати на издателя поканата и записа на заповед с пощенска или куриерска пратка, правилата за връчване в ГПК не важат. В такива случаи поканата и записа на заповед трябва да бъдат получени лично от лицето, което е законен представител на търговеца. Ако същото не може да бъде намерено на вписания в търговския регистър адрес или пратката не бъде потърсена, следва да се приеме, че не е налице редовно предявяване на запис на заповед с падеж” на предявяване”. Ако заявлението по чл. 417 от ГПК е придружено със съобщение от курирската или пощенска служба, че пратката не е доставена ,защото лицето не е намерено на адреса или ако пратката е връчена на служител на търговеца, а не лично на управителя, съдът отказва да издаде заповед за плащане и изпълнителен лист. В този смисъл – Определение № 45 от 13.01.2014 г. по ч. т. д. № 2880/2013 г., т. к., І т. о. на ВКС.

Контакти
2018-01-03T18:36:37+00:00