Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да предприеме действия за неговото принудително събиране, т.е за издаване на заповед за плащане и изпълнителен лист по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс / ГПК/.

Предявяването на записа на заповед с падеж „на предявяване” на поръчителя или неговото уведомяване за извършено предявяване на издателя не са предпоставки за настъпване изискуемостта на вземането. Ето защо при подаване на заявление за издаване на заповед за плащане на основание чл. 417, точка 10 от ГПК не е необходимо да се представят доказателства, че записът на заповед е бил предявен на поръчителя/авалиста/.

Предявяването на записа на заповед с падеж ”на предявяване” на поръчителя/авалиста/ има значение за неговата отговорност за забавено изпълнение, т.е след като записът бъде предявен на авалиста и не бъде извършено плащане от него или от издадателя , авалистът изпада в забава и от този момент дължи лихви .

Издателят на записа на заповед и неговия поръчител дължат плащане на датата на предявяване на записа, ако е бил уговорен падеж”на предявяване”. Отговорността им е солидарна и кредиторът може да избере от кого да поиска парите, обещани чрез записа на заповед. Задължението за плащане на лихва, в случай, че записът не бъде платен на падежа, възниква по различно време за издателя и поръчителя и то се определя от датата на предявяване на записа на всеки един поотделно.

Контакти
2018-01-03T18:35:39+00:00