За получените парични дарения се дължи местен данък

Паричните дарения обикновено се извършват чрез предаване на сумата в брой от дарителят на дареният или  чрез превод на сумата от сметката на дарителят по сметка на дарения. Във втория случай дарението е извършено и прието, когато сметката на получателя бъде заверена с дарената сума.

Много хора не знаят, че когато получават подаръци в пари от свои  приятели и роднини, дължат данък в приход на общината. Тъй като подаръците в пари обикновено не са големи суми, общинските данъчни служби не правят усилие да събират приходи от тях. Има обаче случаи на осъдени лица за укриване на данъци в особено големи размери/ над 5 хил. лева/ за суми, които те  са получили по сметките си от други хора, които не са техни роднини по права линия или съпрузи и  без задължение за връщане/ не са заеми/.

Даренията на парични суми са обект на данъчно облагане съгласно чл.44, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Не се облагат с данък дарение само сумите, които са получени от роднини по права линия /деца, родители, баба и дядо, прабаба и прадядо/ както и паричните дарения между съпрузи. Ако получите като подарък пари от други роднини, приятели , познати  ще трябва да платите данък, това гласи законът.

Данъкът се заплаща от получателят на паричното дарение, но ако той е в чужбина данъчно задължено лице е дарителят на сумата. Ако изпратите на приятел в чужбина пари като дарение, дължите данък върху тази сума в приход на общината, в която е вашият постоянен адрес.

Размерът на „данък дарение“ се определя от общинските съвети в определени в чл.47, ал.1 ЗДМДТ граници  , именно   от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; и от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица, които не са съпрузи и  роднини. В последната категория влизат сватове, кумове, приятели, колеги. Базата върху ,която се изчислява данъчното задължение е паричната сума в левове. Ако дарението е било в чужда валута, неговата стойност се преизчислява в левове по официалния курс на БНБ в деня на дарението.

Лицата, получили парично дарение са длъжни да го декларират в двумесечен срок от датата на получаването му в общината, в която е техният постоянен адрес/адрес по лична карта/ и да заплатят дължимият данък. Това изисква чл.49, ал.3 от ЗМДТ.

Кои  паричните дарения са освободени от данък ?

В чл.48, ал.1 ЗМДТ изрично изброява държавните институции и юридическите лица, които не плащат данък за получените дарени.

В кои случаи получателите на парични суми като дарение не дължат данък ?

Данък върху получените дарения не дължат и следните категории лица:

-нуждаещите от лечение и технически средства за хора с увреждания

– лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани за дарения с хуманитарна цел

Освобождаването от данък на лица, нуждаещи се от лечени  е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване/ чл.48, ал.4 ЗМДТ/.

Обичайните подаръци също са освободени от данък “дарение“ съгласно чл. 48  ал.1 т.5 ЗМДТ. Законът не определя какво се разбира под обичаен подарък. Според обичаите подаръци включително и парични се дават по определени поводи-рождени дни, сватби, годежи, кръщенета , годишнини  в различни размери, които най-често са съобразени с доходите на дарителите и обичая в общността и населеното място, където се прави тържеството. За такива парични дарения не се дължи местен данък. Но ако стойността на дарението не е обичайна за случая и района , в който е направено, общинската приходна администрация може да се заинтересува от него.

В практиката досега най-честите случаи на обложени с данък „дарение“ са лица, които са  декларирали пред приходната агенция във връзка извършвана  данъчна ревизия за укрити доходи, че са получили парично дарение от трети лица, които не са техни близки роднини.

Контакти
2018-01-10T12:52:25+00:00