Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по давност.

                            След постъпване на искането данъчният орган може да извърши ревизия или проверка. Ако е възложена ревизия, тя се извършва по реда и в сроковете, определени в Данъчно процесуалния кодекс. Ако е възложена проверка, в 30 – дневен срок от постъпване на искането се издава акт за възстановяване. Актовете за възстановяване могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове

                        В какви случаи органът по приходите е длъжен да извърши процедура по възстановяване? При влязъл в сила съдебен или административен акт, с който в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на:
1. Суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище;
2. Незаконосъобразно отказани за възстановяване суми;
3. Присъдени суми, обезщетения и направените разноски.

                        Лицето, което иска възстановяване на горните суми трябва да представи на данъчния орган съдебния или административен акт, който признава правото му на възстановяване. Срокът е до 5 години от влизане в сила на този акт, в противен случай вземането се погасява по давност.

                          Данъчният орган е длъжен в 30 дневен срок от постъпване на посочения акт при него да извърши проверка и да прихване посочените в акта суми, заедно с дължимата лихва.

                          Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци. В случаите, когато е подадена декларация, свързана с данъчно облагане с подоходен данък или местен данък, с посочена в нея сума за възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване въз основа на такава декларация или искане за възстановяване на надвнесени местни данъци, органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума на надвнесения данък по посочената от лицето банкова сметка или чрез пощенски запис в случаите на възстановяване на местни данъци на посочения от лицето адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване.

                          Със заверяването на посочената от лицето банкова сметка с цялата претендирана сума, съответно с получаването на съобщението за пощенския запис, се смята, че искането на лицето за възстановяване на надвнесената сума е изцяло удовлетворено.

Контакти
2018-01-09T19:44:45+00:00