Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски  в фонд „ Ремонт и обновяване” след представяне на документи, удостоверяващи плащанията . Тази възможност е уредена изрично в чл. 48, ал.6 на Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/.

Общи части съгласно чл. 38 от Закона за собствеността /ЗС /са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

Що е то „необходим ремонт” е определено в   § 1  т. 8.  от Допълнителните разпоредби на ЗУЕС като дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

Необходимият ремонт  се различава от неотложния ремонт, който е определен в §1 т.9 от ДР на ЗУЕС като дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради. Собственикът  може да извърши неотложен ремонт на сградата или части от нея , но реда за финансирането на тези дейност е друг съгласно специалната разпоредба на чл. 49 от ЗУЕС.

Средствата, които собственик е изразходвал за необходим ремонт на общи части от сградата му се възстановяват с решение на общото събрание на собствениците след представяне на документи за извършени плащания. Ако етажната собственост няма формиран фонд”Ремонт и обновяване”, с решението си общото събрание задължава собствениците в определен срок да платят разходите за необходимия ремонт съразмерно с притежаваните идеални части. Ако някой от събствениците не плати в срок задължението си председателят на управителния съвет (управителят) на ежажната собственист може да подаде пред районния съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание

Контакти
2018-01-04T18:35:53+00:00