Уведомих НАП, че си ликвидирам търговското дружество и ми запорираха сметките.

Напоследък имах няколко случая  клиенти да се оплакват, че сметките им са били запорирани от НАП след като са били подали уведомление, че искат да бъдат заличени от търговския регистър като еднолични търговци. Същата съдба може да сподели и търговци, които прехвърлят предприятието си както и търговски дружества в процес на ликвидация. Какво всъщност се е случило ?

За вписване  в търговския регистър на следните обстоятелства : заличаване на ЕТ, откриване на производство по ликвидация за търговски дружества, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ  и преобразуване на търговско дружество по реда на глава 16 от ТЗ е необходимо да се представи пред Агенция по вписванията  удостоверение от НАП, че приходната агенция е уведомена за предстоящата промяна по партидата на търговеца в търговския регистър. За уведомяването НАП издава удостоверение. Това е така известното „Удостоверение по чл.77 ДОПК“, което се издава  на търговеца в 60 дневен срок от постъпване на уведомлението.Ако това удостоверение не бъде представено в търговския регистър със заявлението за вписване на промени за търговеца, длъжностното лице постановява отказ за вписване.

В 60 дневния срок от подаване на уведомлението по чл.77, ал.1 ДОПК НАП извършва проверка на данъчно-осигурителната сметка на търговеца и ако в нея се съдържат данни, че търговецът има неплатени данъци и осигуровки, се пристъпва към налагане на обезпечения на основание чл. 195, ал.5 от ДОПК.

Налагане на обезпеченията

Обезпеченията по чл. 195, ал.5 ДОПК се налагат с постановление на публичния изпълнител по мотивирано искане на орган по приходите. Това искане трябва да съдържа данни за неплатените данъци, в т.ч. и местни/към общините/ и дължимите осигуровки.

Препис от постановлението на публичния изпълнител се изпраща на длъжника и на третите лица, засегнати от действията/чл. 196, ал.2 ДОПК/.Трети засегнати лица са: банките, когато обезпечителната мярка е запор на банкови сметки; търговци, от които длъжникът има вземания; Агенция по вписванията- за наложени възбрани върху недвижими имоти; МВР-КАТ- за запор на моторни превозни средства.

Връчването на постановлението за налагане на обезпечителни мерки се извършва по реда на чл. 31 от ДОПК. За повече виж статията “Връчване на данъчен акт чрез прилагане към преписката“ Данъчно право – Съветник.

Обжалване

Постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му пред директора на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок. Това решение може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател. Особеност. Не произнасянето на решаващия административен орган в 14-дневен срок се смята за потвърждение на постановлението. Това мълчаливо потвърждение  може да се обжалва пред административния съд в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне. Решението на административния съд е окончателно.

Съдът отменя обезпечителната мярка, ако длъжникът представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа.

Контакти
2018-01-03T18:55:26+00:00