Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/. Това той  трябва да стори поне веднъж годишно/ чл. 138, ал.1 ТЗ/.

В чл. 138, ал.3 и 4  от Търговския закон са посочени три случая, при които управителят е длъжен да свика общо събрание  извън общото му задължение по чл. 138, ал.1 ТЗ:

1. когато е постъпило  писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

2. щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството / разликата между балансовата стойност на правата и задълженията/ спадне под размера на вписания капитал.

Срок, в който управителят е длъжен да свика общо събрание:

  • незабавно, когато се касае за загуби и спадане на чистата стойност на имуществото под размера на регистрирания капитал
  • 2 седмичен срок след получаване на писменото искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

 В дружествения договор може да се уговорят и други хипотези, при които управителят е длъжен да свика общо събрание на съдружниците и това е удачно да бъде записано в дружествения договор, защото при регистриран капитал на ООД  от 2, 10 или 100 лева, каквито са масовите случаи при регистрация на ООД-та след 2008 година, нормата на чл. 138, ал.3 от ТЗ/ загуби или спадане на стойността на имуществото под регистрирания капитал/ се явява мъртъв текст.

Уговорките в дружествения договор относно случаите, при които управителят е длъжен да свика общо събрание на съдружниците са от особено значение с оглед новите разпоредби в чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за отговорността на съдружниците за задължения на дружеството за данъци и осигуровки, по-конкретно : когато дружеството извърши плащания в натура или в пари от своето имущество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или  когато управителят  отчужди имущество, включително предприятието,  безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните; както и когато управителят  извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на дружеството  за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.

  Общото събрание на съдружниците в ООД  се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Дружественият  договор може да предвижда друг начин за свикване на събрание, както и по-дълъг срок за получаване на поканата. Задължително е поканата да съдържа  дневния ред  на събранието. В противен случай ще е на лице хипотеза на нередовно свикване.

 Спазената  процедура  за свикване на общо събрание  е предпоставка за законността на взетите решения. При вписване на решенията на общото събрание в търговския регистър или при оспорване на решенията  на ОСС по съдебен ред , решаващият орган задължително проверява дали събранието е било редовно свикано.

 Според постоянната практика на Агенцията по вписванията- Търговски регистър и апелативните съдилища, които разглеждат като последна инстанция жалби срещу откази за вписване в търговския регистър , органът  по регистрацията е длъжен да установи наличието на валидно взето решение на общото събрание на съдружниците. В случай, че на събранието не са присъствали всички съдружници и същите не са подписали протокола, необходимо е към заявлението за вписване да бъдат представени доказателства, че съдружниците са получили покани за събранието в законоустановения срок.

 Изпращането на поканите се извършва на адреса за кореспондения, който съдружникът е заявил в дружеството. Ако съдружникът е търговец, поканата се изпраща на  актуалния адреса на управление, който е вписан в търговския регистър . Търговският закон не съдържа изрично изискване поканата до физическите лица – съдружници в ООД  да бъде изпратена на техния постоянен  или настоящ  адрес . Достатъчно е поканата да е пратена на адреса на съдружника, който е известен на дружеството. Няма пречка, ако поканата бъде изпратена на пълномощник на съдружника, който има редовно учредена представителна власт и пълномощното му е представено в дружеството. Обикновено така се процедира, когато съдружникът не пребивава постоянно в България.

  Управителят на дружеството не е длъжен да провежда издирване на съдружника за да му връчи покана за общото събрание . Съдружникът е длъжен да предостави актуален  адрес за кореспонденция и при промяната му да уведоми своевременно дружеството. Това следва от задължението на съдружника съгласно чл.124о т Търговския закон да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството. Непосочването на актуален адрес, на който съдружникът би могъл да бъде намерен, може да си приеме като възпрепятстване на провеждането на общо  събрание на дружеството и взимане на решения за дейността на дружеството.

 Меродавната дата на поканата е датата, на която съдружникът я е получил, а не датата на изпращане. Няма пречка в дружествения договор да бъде уговорена и дата за изпращане на поканите, както и по-дълъг срок за уведомяване на съдружника за провеждане на общо събрание. Ако съдружникът получи поканата по-късно от предвидения срок, той има право да възрази за провеждането на общото събрание.

 Търговският закон не указва начина, по който съдружникът може да бъде поканен на събранието. Единственото изискване е писмената  форма на поканата. Това е форма за действителност на уведомяването за събранието. В дружествения договор може да бъде контретизиран начина на връчване на поканата и ако това е уговорено, всяко друго уведомяване ще бъде недействително. В договора може да бъде указан и начинът за връчване на покана при отказ. В противен случай приложение трябва да намерят правилата на Гражданския процесуален кодекс относно съобщенията и призовките.

  Ако въпреки че не е бил редовно уведомен, съдружникът присъства на общото събрание и участва в работата му, събранието може да вземе правновалидни решения. Нередовната процедура за свикване на общото събрание може да бъсе санирана чрез присъствието на всички съдружници на събранието лично или чрез свой пълномощник.

Контакти
2018-01-03T18:27:36+00:00