Срок за разплащане между търговци

Новата разпоредба на чл. 303а от Търговския закон, в сила от началото на м.март 2013 г. определя срок за разплащане между търговци и лимитира максималния срок, в който може да се отложи плащане по търговска сделка.

 

Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата, независимо че фактурата или поканата за плащане са отпреди това.

 

Когато договорът или закон предвижда преглеждане или приемане на стоката или услугата, четиринадесет дневният срок за плащане започва да тече от приемането или от приключването на преглеждането, ако фактурата или поканата за плащане са получени преди това. Срокът за преглеждане или приемане е 14 дни от получаване на стоката или услугата. По изключение може да бъде договорен по-дълъг срок за преглеждане или приемане, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

 

Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни.Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие, което означава, че поне едната страна по сделката трябва да е едноличен търговец или търговско дружество. Правилото за допустимо шестдесет дневно отсрочване на парично задължение важи и за следните сделки, независимо от качеството на лицата, които ги сключват:покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство,покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

 

 По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

 

Разпоредбите за срока на изпълнение на парично задължение не се прилагат за менителници и записи на заповед, за задълженията в открито производство по несъстоятелност и за обезщетенията за вреди, включително и застрахователни обезщетения.

 

 Правилата по чл. 303а ТЗ се прилагат и за сделки, страна по които са занаятчии и лица, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия.

Контакти
2018-01-03T18:32:21+00:00