Срок на наемния договор

Договорът за наем на жилище между граждани и между общината /държавата или само между  граждани не може да бъде сключен за повече от десет години. Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет. / чл. 229 от Закона за задълженията и договорите/


Настаняването под наем в държавни ведомствени и в общински жилища се извършва по специален ред, определен със Закона за държавната собственост, съответно Закона за общинската собственост и правилниците за тяхното прилагане. Редът и условията за настаняване в общински жилища се определя в наредба, приета от общинския съвет.

Наемният договор може да бъде сключен с определен срок или безсрочно Максималният срок е 10 години, ако в договорът не е уговорен срок, счита се, че неговата продължителност е 10 години от датата на сключването му.

Определянето на срок  в наемния договор има значение за начина на прекратяването му. Срочният договор се прекратява с изтичане на срока.

Ако договорът за наем е без определен срок, всяка от страните може да се откаже от него, като предизвести другата един месец по-рано. Но ако наемът е уговорен на ден – достатъчно е предупреждение от един ден/ чл.238 ЗЗД/ . Законът лимитира минималния срок за предупреждение. Няма пречка страните да уговорят по-дълъг срок за предупреждение.

Контакти
2018-01-09T17:32:58+00:00