Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване

Често срещан случай в практиката е родители и други възходящи да запазят за себе си правото на ползване върху имот, който те продават или даряват на децата си. Друга хипотеза е , когато страните искат да заобиколят забраната за сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 10 години и затова учредявят възмездно право на ползване върху имота за по-дълъг срок.

 

Предсрочното прекратяване на правото на ползване е възможно съгласно чл. 61 от Закона за собствеността. Законът дава право на собственика на имота да прекрати учреденото с нотариален акт право на ползване и това се реализира само по съдебен път. Правните основания за възникване на  правото на иск са три : първото е  ползвателят да си служи с вещта по начин, който застрашава същата с разрушаване или със значително повреждане, второто е ползвателят да нарушава своите съществени задължения, третото е ползвателят съществено да променя вещта. Фактическите основания на иска зависят от конкретната обстановка, при която се упражнява правото на ползване. В законовия текст е акцентирано на думата ”съществено”. Това означава, че промените извършвани с ползваната вещ  трябва да засягат нейната цялост и фунционални възможности. Последиците от поведението на ползвателя трябва да застрашават целостта на вещтта или да променят нейния  вид или предназначение, например жилище превърнато в магазин.  Неизпълнението на ползвателя трябва да се отнася до съществени негови задължения , свързани с ползваната вещ напр. плащане на данъци, такси.

 

 Важна предпоставка за завеждане на иска е предупреждението, което собственикът трябва да отправи до ползвателя. Противоправните действия на последния трябва да са продължили и след получаване на предупреждението. За него законът не изисква специална форма, но писмената е необходима с оглед тежестта на собственика да докаже, че е изпълнил законовото изискване за даване на предупреждение.

Искът се предявява пред районния съд по местонахождението на имота. При уважаване на иска, правото на ползване се прекратява от момента на влизане в сила на съдебното решение.

Контакти
2018-01-04T18:08:45+00:00