Сервитути

Сервитутите са вещни права върху чужди недвижими имоти. Сервитутите се разделят на поземлени и лични. При поземления сервитут собственикът на един имот може да въздейства в определени рамки върху  чужд имот за да може да ползва своя имот  При личния сервитут на едно лице се предоставя възможност да въздейства върху чужд имот в определени рамки за да задоволи свои лични нужди.

 Когато се говори за сервитути в правото се използуват два термина – господстващ и обслужващ имот. Наименованията са условни и служат само за разграничаване на обектите при обясняване на правното понятие. Господстващ е имотът, заради чието обслужване се учредява сервитут. Обслужващ е имотът, върху който се учредява сервитут.

 В българското законодателство изрично са уредени само поземлените сервитути- право на преминаване по чл. 192 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура/ чл.193 ЗУТ/, право на водопрекарване/чл.112 Закон за водите/. Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите съгласно чл. 192 , ал.1 ЗУТ. По същия начин се учредява и правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

  Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината съгласно чл. 192, ал.2 ЗУТ. Цената на това право се определя от комисия , назначена от кмета по реда на чл. 210 ЗУТ  и се се заплаща преди издаване на заповедта за учредяване на сервитута. При определяне на цената на сервитута комисията взема пред вид действащите пазарни цени.

 Договорите и заповедите, с които се учредяват сервитути   се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване.

 Правото на водопрекарване през чужд имот се учредява със споразумение на собствениците на господстващия и служещия имот, а ако такова споразумение не може да бъде постигнато – със заповед на директора на басейновата дирекция при спазване на определена в Закона за водите процедура, без да се постановява отчуждаване на засегнатия имот.

 Личните сервитути нямат законова уредба. Те възникват по силата на сделка, най-често чрез учредяване на право на ползване по чл.56 ЗС върху определена част от чужд имот.

 

Контакти
2018-01-04T18:29:26+00:00