Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него. Какво да правим, ново дело ли да водим ?

Този случай попада в хипотезата на чл. 525 , ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, уреждащ улеснен ред за изваждане от имота на хора, които самоволно са се настанили в него след като са били принудително отстранени от съдебен изпълнител. Повторен въвод във владение се извършва,  когато отстраненото лице по какъвто и да е начин си възвърне самоволно владението върху имота след извършването на първоначалния въвод. Не е необходимо да се завежда отново иск за собственост, нито да се вади нов изпълнителен лист. Достатъчно е собственика на имота да представи „стария“ изпълнителен лист на съдебния изпълнител и да поиска повторен въвод във владение на основание чл. 525 от ГПК. Освен това собственикът на имота има възможност  да сезира за проблема полицията или прокуратурата, тъй като самоволно върналите се в имота лица носят наказателна отговорност по чл.323, ал.2 от Наказателния кодекс. Който самоволно заеме недвижим имот, от чието владение е отстранен по надлежен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. Деецът не се наказва, ако след предупреждение от съответния държавен орган незабавно възстанови първоначалното фактическо положение.

Какво е важно да знаете, ако сте в ситуация, идентична с  описания казус  ?

1. Въводът във владение се извършва от съдебния изпълнител на място в имота чрез съставяне на протокол/чл. 522, ал.1 ГПК/, Ако длъжникът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително. След това съдебният изпълнител прекратява принудителното изпълнение. След влизане в сила на постановлението за прекратяване, изпълнителното дело се архивира. Поискайте от съдебния изпълнител изпълнителния лист. Той може да Ви потрябва по-късно.

2.Ако собственикът на имота е пропуснал да си вземе обратно изпълнителния лист и същият е бил унищожен от съдебно изпълнителната служба поради изтичане на срока за съхранение на делата, се налага завеждане на съдебно дело за издаване на дубликат от изпълнителния лист по реда на чл.409 от ГПК/ съдебна практика за случая  Решение № 291 от 25.02.2015 г. по гр.д. № 2988/2014 г., ВКС, Гражданска колегия, ІІІ гражданско отделение/.

3.Повторен въвод във владение може да се иска само срещу лица, които са били вече веднъж отстранени от имота въз основа на изпълнителния лист.  Ако имотът е бил завладян от други хора, които не са били длъжници по първоначалното изпълнително дело, повторен въвод във владение е недопустим.

4. Без значение е начинът, по който отстранените лица са си възвърнали владението на имота. Но връщането на владението трябва да е станало самоволно. Не може да се иска повторен въвод, ако владението е възстановено по силата на съдебен или административен акт.

5. Длъжникът/ самоволно настанилото се в имота лице/  трябва да бъде уведомен от съдебния изпълнител за повторния оглед по надлежния ред . Той  има право да обжалва въвода на основание чл. 435, ал.2 ГПК.

За повторния въвод се дължат такси за принудително изпълнение, които авансово се внасят от взискателя, а после се събират от длъжника и се връщат на взискателя.

6. Ако в имота са се самонастанили наследници на първоначалния длъжник/ лицето срещу което е бил издаден изпълнителния лист и което е било отстранено от имота принудително/ , „старият“ изпълнителен лист важи спрямо тях и не е необходимо завеждане на ново исково дело. Чл. 525, ал.1 от ГПК намира приложение и спрямо наследниците на лицата, които принудително са били „извадени“ от имота.

Контакти
2018-01-12T11:46:50+00:00