Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни , е уредено в чл. 44, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

 Според практиката  на Върховния касационен съд /Решение № 407  от 23.12.2011 г. по гр. д. № 1138/2010 г., г. к., ІV г. о. на ВКС/ призоваването по телефон е допустимо само  в изключителни случаи, когато то не може да бъде осъществено чрез друг способ, а страната трябва да бъде уведомена за извършено или предстоящо съдопроизводствено действие – насрочено съдебно заседание, извършване на изпълнително действие, указания за отстраняване на нередовности или за внасяне на депозити и такси.

 Връчването по телефон обаче е способ за връчване на съобщения, но не и на книжа. По телефон не може да бъде извършено връчване на съдебни книжа – молби, заявления на противната страна по делото, съдебни актове и други книжа, които се прилагат към съобщението, тъй като устното възпроизвеждане на съдържанието им не е изпълнение на задължението за връчване на книжата.

 Не се счита за редовно  връчено по телефона  съдебно решение и определение, заповед за изпълнение, дори да бъде прочетено съдържанието на акта, тъй като съдът е длъжен да връчи препис от съответния акт.

 По телефон не може да бъде извършено връчване при отказ. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

 Ако връчителят е съобщил за призоваването по телефона (датата на съдебното заседание или на действието по принудително изпълнение) и това изявление е достигнало до адресата, то връчването на съобщението е редовно извършено. Съгласието или несъгласието на адресата със съдържанието на съобщението е без значение за редовността на връчването.

 Тъй като при връчване по телефон адресатът не полага подпис върху разписката, връчителят следва да удостовери  съобщил ли е за призоваването, кому е съобщил, час на съобщаването и всички обстоятелства, вкл. изявленията на адресата по повод на съобщаването.

Контакти
2018-01-12T11:33:28+00:00