Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица

Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение, изпратена от органа, установил държавното вземане, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение и изпраща на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.

 В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника започва чрез налагането на запор с постановление на публичния изпълнител. След като третото лице е получило запорното съобщение ,то отговаря солидарно с длъжника, ако у изплати вземания или му предаде вещи въпреки наложения запор. Солидарна е отговорността на данъчния длъжник и третото задължено лице  за изплатеното или предаденото до размера на задължението с лихвата след плащането. Тя възниква на основание чл. 211 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Когато плащането е извършено от юридическо лице или неперсонифицирано дружество, заедно с него отговаря солидарно управителят или членовете на управителния орган, или управляващият съдружник, които са допуснали изплащането.

 Принудителното изпълнение на вземанията се насочва върху вземания на длъжника от трето лице, ако вземането е ликвидно и изискуемо. Разликата между обезпечителния и изпълнителния запор се състои в това, че принудително изпълнение може да се извърши само върху задължение на третото лице към длажника, което и с настъпил падеж.Вместо на длъжника третото лице плаща на държавата и така погасява както държавното вземане, така и своето задължение.

ДОПК съдържа специално правило относно ликвидността и изискуемостта на вземането на длъжника от третото лице. Чл. 230, ал.2 ДПК определя ,че вземането е ликвидно и изискуемо, когато бъде признато пред публичния изпълнител или когато е установено с влязло в сила съдебно решение, с нотариално заверен документ или с ценна книга, издадена от третото лице.

 Независимо дали вземането е изискуемо или ликвидно, ако третото лице плати, вземането се счита за такова, а ако плати на длъжника, се задължава към публичния изпълнител в същия размер.

 Третото задължено лице е длъжно да внесе дължимата сума по сметката на публичния изпълнител или да му предаде вещите на длъжника в тридневен срок от получаване на нареждането за изпълнение. Ако задължението на третото задължено лице е за периодично плащане, то внася сумите в тридневен срок от падежа на всяка вноска.

Контакти
2018-01-10T11:59:16+00:00