Придобиване на собственост по давност

Собственост върху имот може да се придобие на законово основание чрез продължително владение на този имот. В правото това е известно като придобиване по давност. Съображенията, поради което е въведена давността  като придобивен способ са продиктувани от  необходимостта юридическият статут на имота  да съответства на дълго продължилото фактическо положение и заради улесняване на доказването на собствеността. Идеята на законодателя е, че ако собственикът на един имот дълго време е бездействал и не е потърсил правна защита срещу третото лице, което владее имота му, този собственик не заслужава повече закрилата на закона. Бездействието му показва, че загубването на собствеността върху имота не го интересува.

Придобивната давност е способ за първично придобиване на вещно право. Тя представлява определен от закона срок, през който едно лице трябва да владее непрекъснато и необезпокоявано една вещ/имот/ и след изтичане на този срок владелецът може да изрази воля да стане собственик на имота. Трябва да обърнем внимание на понятието „владение на имот”. Това е упражняване на фактическата власт върху имота с намерение същият да се държи като свой. В речника на юристите съществува понятието” своене на имота”, под което се разбира следното : „макар и да знам, че имотът все още не е моя собственост, аз  давам на другите да разбират, че аз съм неговия собственик”. „Своенето” се извършва чрез различни правни и фактически действия: ползване на имота и доходите от него,  защита на владението от трети лица, плащане на разноски за имота, деклариране и пр. Ако не собственик ползва имота на договорно основание , той се явява не владелец, а  държател на имота и не може да го придобие по давност. Това е така, защото според презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността /ЗС/ владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго.

След изтичане на предвидения в закона давностен срок, владелецът не придобива автоматично собствеността върху имота. Давността не се прилага служебно, затова владелецът  трябва да изрази воля за придобиване. Позоваването на изтеклата придобивна  давност се извършва по различен начин в зависимост от конкретната ситуация. Едната възможност е това да стане в съдебен спор за собствеността на имота- като основание на установителен или осъдителен иск за собственост или като възражение срещу такива искове. Другата възможност е, когато собственикът поиска да се снабди с нотариален акт по обстоятелствена проверка. И в двата случая владелецът, който се позовава на изтеклата в негова полза придобивна давност, трябва да докаже , че е владял имота непрекъснато и необезпокоявано през целия давностен срок. Допустими са писмени доказателства, свидетелски показания, експертиза. Който докаже, че е владял в различни времена, предполага се, че е владял и в промеждутъка, ако не се докаже противното , гласи презумпцията на чл. 83 ЗС, която урежда доказване на придобивното основание.

Законът за собствеността регламентира срокът, след чието изтичане владелецът може да придобие имота по давност. Според чл. 79  от ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Според чл. 70 ЗС  владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена.

Законът изисква непрекъснато владение в рамките на давностния срок и пояснява в чл. 81 ЗС, че при изгубване на владението в продължение на повече от шест месеца давността се прекъсва . С възстановяване на фактическата власт върху имота започна да тече нова давност.

В полза на владелецът законът е предвидил в чл. 82 ЗС възможност за присъединяване на владението на праводателя към това на владелеца. Тук думата праводател е некоректно използвана, защото всъщност става дума да прибавяне към изтеклия в полза на владелеца давностен срок и този, през който е владял предишния владелец, стига между двата срока да няма прекъсване за повече от 6 месеца.

Контакти
2018-01-04T18:18:27+00:00