Придобиване на имот чрез публична продан от публичен изпълнител

Недвижим имот може да бъде придобит и чрез публична продан, извършена от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Съгласно чл.238, ал.5 от ДОПК продажбата се извършва чрез търг.

  Продажбата чрез търг се извършва с явно или тайно наддаване на място и време, определени от публичния изпълнител. Едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба публичният изпълнител оповестява и правилата за продажбата, размера на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му. Депозитът за участие в търга е 20 на сто от обявената начална продажна цена.

 След получаване на сумата от продажбата по сметката, посочена от публичния изпълнител, той издава постановление за възлагане. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

 Публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение в 7-дневен срок въз основа на издаденото постановление. Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. Това лице може да се защити само с иск за собственост.

Купувачът е длъжен да поиска вписване на постановлението за възлагане на недвижимия имот в службата по вписванията.

Купувачът става собственик на продадената недвижима вещ дори длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването в „Държавен вестник“ на постановлението за възлагане не е предявен иск за собственост. Ако искът е предявен в едногодишния срок от публикуване на постановлението и с влязло в сила решение бъде установено, че длъжникът не е бил собственик на продадената недвижима вещ, купувачът може да иска платената от него цена, ако тя не е още изплатена на взискателите, а ако е била изплатена, той може да иска от всеки един от тях, както и от длъжника, това, което е получил. И в двата случая купувачът има право на лихвите и разноските за своето участие в проданта. Освен това той има право да иска връщането на всички платени от него такси по прехвърлянето

Контакти
2018-01-04T18:41:19+00:00