Прекратяване на право на строеж в частен имот

Правото на строеж , наричано още суперфиция, се учредява с договор във формата на нотариален акт. След като е учредено правото на строеж може да бъде прехвърляно/продадено, дарено/ на трето лице с нов нотариален договор.

Съществуват няколко способа за прекратяване на учреденото или прехвърлено право на строеж:

  • влязло в сила решение по гражданско дело. Съдът  може да развали  поради неизпълнение на договор за учредяване на право на строеж/ чл. 87, ал.3  Закон за задълженията и договорите ЗЗД/, може да обяви договора за нищожен/чл. 26 ЗЗД/  или да го унищожи/ чл.27-33 ЗЗД/.
  • при сливане на собственика на поземления имот и суперфициаря в едно лице
  • с изтичането на срока, за който правото е било отстъпено безвъзмездно собственикът на земята става и собственик на сградата /чл. 65 Закон за собствеността ЗС/
  • ако носителят на правото на строеж/суперфициарят/ бездейства в продължение на пет години. Тази хипотеза е валидна само, когато поземленият имот е частна собственост/чл. 67 ЗС/
  • ако суперфициарят се откаже от правото на строеж

С факта на разваляне на договора за учредяване право на строеж следва да се възстанови преддоговорното състояние, което означава, че учреденото право се връща в имуществото на собственика.

Правото на строеж може да бъде учредено за определен срок. Ако собственикът на поземления имот безвъзмездно  е учредил право на строеж  , той става собственик на построената сграда в имота след изтичането на срока на договора.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ЗС няма предвид абсолютното завършване на строежа, а завършването на обекта в груб строеж по смисъла на § 5, т. 42 ДР ЗУТ, а именно са изпълнени ограждащите стени и носеща конструкция на обекта или с различна степен на изпълнение на довършителните работи. Прекратяването на ограниченото вещно право на строеж поради неупражняването му в предвидения от закона срок /чл. 67, ал. 1 ЗС/ настъпва по силата на закона, а не като последица от едностранен волеви акт на собственика/напр. декларация/.

Суперфициарят, т.е лицето, на което е учредено право на строеж може да се откаже от това право.Това става с писмена декларация с нотариална заверка на подписа, която се вписва в имотния регистър/ чл. 112, буква в ЗС/.

Контакти
2018-01-04T19:21:02+00:00