Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот

Всеки един от съсобствениците може да се разпорежда с притежаваната от него идеална част от правото на собственост върху общия имот при спазване на предвидените в закона ограичения. Идеалната част може да се прехвърля както на друг съсобственик така и на трето за съсобствеността лице.

 

Сделки, по силата на които се прехвърля идеална част правото на собственост върху съсобствен имот са : продажба  при спазване на ограниченията на чл.33 ЗС; замяна на идеална част, включително и срещу придобиване на идеална част от друг имот на същите съсобственици; прехвърляне на идеална част срещу задължение за издръжка и гледане; дарение на идеална част, апорт на идеална част от недвижим имот в капитала на търговско дружество.

 

Ако съсобственик иска да продаде своята идеална част от имота  на трето за съсобствеността лице, той трябва да изпълни изискванията на чл. 33 ЗС, а именно да представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и да декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение. Това ограничение не се отнася за другите начини на възмездно прехвърляне на правото на собственост каквито са замяната, апорта, договора за издръжка и гледане, както и за дарението.

 

Във всички случаи договорът , с който се прехвърля идеална част от правото на собственост върху съсобствен недвижим имот трябва да се състави в нотариална форма и да се впише в имотния регистър.

Контакти
2018-01-04T18:11:00+00:00