Предварително обезпечаване на данъчни вземания

Целта, заради която се налагат предварителни обезпечителни мерки, е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Мерки за предварително обезпечаване на данъчните  вземанията най-често се налагат при наличие на някое от следните обстоятелства: до започването на ревизията не е подадена декларация, когато задължението се определя по декларация;  налице са данни за укрити приходи или доходи;  когато в счетоводството са използвани неистински или с невярно съдържание документи; липсва или не е представена счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане, както и когато документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци или за определяне на задължителните осигурителни вноски, са унищожени не по установения ред; документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, липсват или са повредени до степен негодни за ползване; данните и сведенията, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, не могат да бъдат получени, тъй като ревизираното лице не е намерено на адреса за кореспонденция ; декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период; когато ревизираното или проверяваното лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект или до счетоводни и/или търговски данни от значение за производството, съхранявани на електронен носител

Предварителни обезпечителни мерки се налагат с постановление на публичния изпълнител след отправено до него мотивирано искане от органът по приходите/ ръководителя на екипа, извършващ ревизията/. Длъжникът не се уведомява за искането за обезпечение.

Предварителни обезпечителни мерки могат да бъдат наложени в хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт. Когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице.

Обезпечителните мерки са : на възбрана върху недвижим имот, запор на движими вещи и вземания на длъжника,  запор на сметките на длъжника; запор на стоките в оборот на длъжника. Публичният изпълнител може да наложи няколко вида обезпечения на обща сума до размера на вземането. Предварителните обезпечителни мерки се налагат върху активи, обезпечаването върху които не води до сериозно възпрепятстване на дейността на лицето. Ако това не е възможно, наложените обезпечителни мерки следва да не спират извършваната от ревизираното лице дейност.

Обжалване на постановлението на публичния изпълнител  за налагане на предварителни обезпечителни мерки може да бъде обжалвано по административен ред пред директора на териториалната данъчна администрация. Срокът за обжалване  е  7-дневен срок  и започва да тече от връчването на постановлението. Срокът за произнасяне е също  7-дневен срок, от получаването на жалбата.  Решението на териториалния данъчен директор може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател. Непроизнасянето на решаващия  данъчен орган в законоустановения 7 –дневен срок  се смята за потвърждение на постановлението. В този случай постановлението може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.

 Съдът отменя обезпечителната мярка в следните случаи: ако е представено  обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа или ако не са спазени изискванията за налагане на предварителни обезпечителни мерки. Решението на административния съд не подлежи на обжалване.

Правната уредба  на предварителни обезпечителни мерки се съдържа в чл.121, 195 и чл. 197 от Данъчно-процесуалния кодекс.

Контакти
2018-01-09T19:55:48+00:00