Последователност на погасяванията на публични вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която  прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва погасяването на задължението е регламентиран в чл. 169 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.

 Публичните общински и държавни вземания, за които се прилагат правилата на чл. 169 от ДОПК са изрично изброени в чл. 162, ал.2  и ал. 5 и ал.6 на ДОПК. Това са: данъци, митни сборове, задължителни осигурителни вноски; държавни и общински такси; незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;вземания по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините; вземания по влезли в сила наказателни постановления; лихвите за публичние държавни и общински вземания.

 Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски. Например: главницата е 1000 лв., лихви 200 лв. и разноски 200 лв.Длъжникът внася в НАП 800 лв. С тази сума ще бъде намалена главницата  и дългът ще бъде редуциран както следва главница 200 лв., лихви 200 лв. и разноски 200 лв. Върху главницата от 200 лв. ще се начисляват нови лихви, които ще се прибавят към съществуващото задължение за лихва в размер на 200 лв. Ако следващата вноска е достатъчна за погасяване на главницата, с остатъка ще започне погасяване на натрупаните до момента лихви и така до окончателното ликвидиране на дълга.

 При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви пред НАП кое от своите задължения плаща. Това правило важи в случаите, когато не е започнало принудително събиране на задълженията от публичен изпълнител.

 Специално правило за задължения, установявани от НАП: данъци и други задължения за централния бюджет, задължения за здравноосигурителни вноски, задължения за задължителни осигурителни вноски и задължения за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, е установено в чл.169, ал.3 от ДОПК в сила от 04.03.2014 г. До започване на принудително изпълнение длъжникът може за заяви  кои от публичните си задължения иска да погаси с направената вноска. Редът и начинът, по който се извършва това погасяване е определен със  Заповед № ЗМФ-195 от 05.03.2014 г. на министъра на финансите. Заповедта е публикувана на Интернет страниците на НАП и Министерство на финансите. Важно е да се знае : правото на длъжника да заяви на основание чл. 169, ал. 4 от ДОПК кой вид публично задължение иска да погаси се упражнява чрез извършване на безкасово плащане по реда на чл. 178, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по предвидената за съответния вид задължение банкова сметка. Заявление във формата на специален документ не се подава.

 Ако длъжникът е упражнил правото си да заяви за  кой вид публично задължение прави  вноска и тя не е достатъчна да погаси целия размер на задължението,  с постъпила сума се погасява това задължение, чийто срокът за внасяне изтича най-рано. Например длъжникът е заявил, че внася здравни осигуровки, чийто общ размер възлиза на  500 лв. Вноската е 100 лв. и с нея се погасява най-сторото задължение за здравна осигуровка. Важно: Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. Например длъжникът дължи данъци- корпоративен и ДДС , чийто срок за плащане изтича на една и съща дата. Вноската, ако не е достатъчна да погаси цялото задължение,  се разпределя между двете данъчни задължения съразмерно.

 

Правилата при погасяване на публични задължения, които се установяват от НАП се свеждат до следното: длъжникът има право да заяви кой вид задължение плаща, но няма право да каже кое от задълженията си от този вид плаща. Разпределението на вноската за погасяване на задължения от един и същи вид се извършва по правилото най-напред се погасява най-старото задължение. Ако най-старите две данъчни задължения са с един и същи срок, вноската се разпределя съразмерно между тях.

 

Важно правило при погасяване на задълженията за лихви – чл. 169, ал.6 ДОПК. Към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията. Напр. длъжникът има натрупани задължения за здравни осигуровки за различни периоди и върху тях са натрупани лихви. Лихвите се плащат едва след погасяване на всички главници, независимо, че някои от задълженията за лихви са възникнали по-рано.

 

Изключение от правилото за право на избор при плащане на публично задължение. Длъжникът не може да избира кое задължение плаща, както и правилото за съразмерно погасяване на задължения от един и същи вид и с един и същ срок на плащане не се прилага, ако ревизионния акт за съответното задължение не е влязъл в сила, т.е. при обжалване. В случай, че длъжникът е обжалвал ревизионния акт, до образуване на изпълнителното дело той може да подаде заявление до НАП, че погасява задължението си по обжалвания акт . Ако погасяването на публичните задължения на длъжника става чрез прихващане на негови вземания от приходната администрация, длъжникът не може да посочва кои негови задължения следва да бъдат прихванати.

 

Гореописаните правила, съдържащи се в нормите на чл. 169, ал.4 , ал.5 и ал.6 от ДОПК не се отнасят за вземания за общински данъци и такси, за държавни такси, събирани от министерства и агенции за извършвани от тях административни услуги, за глоби , имуществени санкции,  вземания за разноски и държавни такси, за които е издаден изпълнителен лист от съда в полза на държавата; за глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления.

 

След образуване на изпълнително дело за принудително събиране на публични вземания, същите се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.

 

Особеност при общинските публични вземания .Нова разпоредба в сила от 01.01.2016 г. е възприет е принципът при наличие на няколко еднородни задължения  най-напред се  погасява  най-старото. До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява. Например местният данък за недвижими имоти се плаща на  две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Ако данъчно задълженото лице не е плащало две години данък за имота си, с първата направена вноска ще се погаси първото възникнало данъчно задължение- целият данък за първата година или при недостиг на средства първата вноска за първата година. Ако данъчно задълженото лице дължи за една година данък върху недвижим имот и данък за мпс, при плащане на вноска  има право да заяви кое от двете общински вземания погасява. Ако дължимите общински вземания са от различен вид/напр. данък „сгради“ и такса „смет/ и данъчните задължения са за две и повече година, данъкоплатецът заявява кой вид задължение плаща, но плащането погасява първото възникнало вземане/ най-старото задължение от съответния вид.

Контакти
2018-01-11T14:11:07+00:00