Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно

Често се случва настоящи или бивши съпрузи да прехвърлят на свое дете или внук правото на собственост върху имот като заедно и поотделно си запазят правото на ползване върху същия до края на живота си . В такива случаи най-често възникват следните въпроси: може ли единият ползвател да ползва целия имот, може ли единият ползвател да получи обезщетение за целия имот и на какво основание . Отговорите на тези въпроси намираме в  съдебна практика Решение № 347 от 02.12.2011 г. по гр.д. № 30/2011 г., г к., ІІ  г.о. на ВКС

 В хипотеза, при която две лица са запазили за себе си правото на ползуване върху недвижим имот заедно и поотделно, всяко едно от тях има правото да ползува цялата вещ при зачитане обаче правата и на другия ползвател, като това негово право е противопоставимо на всички трети лица, вкл. и на собственика на имота.

  Правото на ползуване може да бъде ограничено само от правата на другия ползвател и то само доколкото последният изяви желание да ги упражнява лично или чрез другиго в рамките на правомощията по чл. 56, ал. 1 ЗС.

Всеки един от ползувателите може да претендира заплащане на обезщетение за целия имот от всяко трето лице, което му създава пречки да упражнява правата си, вкл. и от собственика на имота.

Ползувателят може да допусне трети лица в имота, но само до размера на правата, които може да противопостави на другия ползувател, т.е. ако правото на ползуване е учредено в полза на две лица заедно и поотделно, всеки един от тях може да противопостави на другия права върху 1/2 ид.част от имота.

Претенцията на носителя на правото на ползуване за присъждане на обезщетение за това, че е бил лишен от възможността да упражнява своето право, следва да бъде разгледана по реда на чл. 59, ал. 1 ЗЗД, уреждащ неоснователното обогатяване.

Контакти
2018-01-04T19:04:04+00:00