Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните нарушения и наказания /. Наказателното постановление, с което е наложена глоба на физическо лице се привежда в изпълнение от публичен изпълнител от НАП, на когото административно наказващият орган изпраща препис от наказателното постановление. Обикновено  това действие се предхожда от  изпращане на уведомителни писма до нарушителя, но не всички администрации имат такава практика. Администрацията, която е наложила глоба обаче е притисната от установени в ЗАНН и ДОПК  давностни срокове, в които трябва да предприеме действия за събиране на наложените глоби. Бездействието на държавата да събере глобите  в определения в закона срок води до погасяване на нейното право принудително да иска от нарушителя да плати задължението си.

Какво представлява погасителната давност за глоби ?

Давността е период от време, определен в закон, с изтичането на който държавата губи предоставената й  от закона възможност да реализира изтърпяването на наложената административна санкция.  Именно тази давност е уредена в чл. 82 от ЗАНН и е наречена изпълнителска давност в т. 2 от Тълкувателно постановление  № 1 от 27.02.2015 г. по тълкувателно дело № 1/2014 Г., ОСК на наказателната колегия на Върховния касационен съд и  I и  II  колегия на Върховния административен съд.  От своя страна, изпълнителската давност може да бъде квалифицирана като  обикновена /по чл. 82, ал. 1 от ЗАНН/ и абсолютна /по чл. 82, ал. 3 от ЗАНН/.

Чл. 82, ал.1, буква а от ЗАНН указва, че административното наказание- глоба  не се изпълнява, ако са изтекли две години от влизане в сила на наказателното постановление, с което тя е наложена. Пример : наказателно постановление е връчено на нарушителя на  02.02.2012 г. и тъй като не е било обжалвано, то влиза в сила на 10.02.2012 г. Ако след  тази дата административно-наказващият орган не предприеме  действия по привеждане в действие на наказателното постановление, административното наказание-глоба е погасено по давност на 11.02.2014 г. и не подлежи на принудително изпълнение. Друг пример: наказателно постановление е връчено на нарушителя на  02.02.2012 г. и тъй като не е било обжалвано, то влиза в сила на 10.02.2012 г.   На 01.03.2013 г. е образувано изпълнително дело при публичен изпълнител за събиране на глобата, наложена с наказателното постановление. Започването на принудително изпълнение прекъсва давността съгласно чл.82, ал.2 от ЗАНН, но по отношение на глобата няма да намери приложение чл. 82, ал.3 от ЗАНН съгласно  изричната разпоредба на чл. 82, ал.4 от ЗАНН и на 10.02.2015 г. глобата няма да бъде погасена по давност.

Абсолютната изпълнителна погасителна давност по чл. 82, ал.3 от ЗАНН не намира приложение при глобите с оглед специалната разпоредба на чл. 82, ал.4 ЗАНН, която указва, че чл. 82, ал.3 от ЗАНН не се прилага, ако в двугодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за глоба, бъде образувано изпълнително дело за нейното принудително събиране

Как се погасяват глобите, за които е предприето  принудително изпълнение ?

Глобата е публично държавно/общинско вземане съгласно чл.162, ал.2 т. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Глобите се събират от публичните изпълнители. Важно: Съдебните изпълнители/частни и държавни/ нямат компетентност да събират принудително глоби, наложени с наказателни постановления по реда на ЗАНН.

След като влязло в сила наказателното постановление бъде предадено на публичния изпълнител за принудително изпълнение спрямо глобата важат правилата за погасителната давност, установени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Пример: наказателно постановление е връчено на нарушителя на  02.02.2012 г. и тъй като не е било обжалвано, то влиза в сила на 10.02.2012 г.  На 02.01.2014 г. е образувано изпълнително дело при публичен изпълнител въз основа на влязлото в сила наказателно постановление. Тъй като изпълнителното дело е образувано в двугодишния срок от влизане в сила на постановлението, наложеното с него наказание-глоба подлежи на изпълнение. В този случай по отношение на погасителната давност влизат в сила правилата на ДОПК/ чл. 171, 172 и 173/. Вземането на държавата за глоба ще се погаси, ако  то не бъде платено в 10 годишен срок,  считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати глобата, независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника. Пример: наказателното постановление е влязло в сила на 10.02.2012 г. и е образувано изпълнително дело за събиране на глобата. Давностния срок  по чл. 171, ал.2 ДОПК започва да тече от 01.01.2013 г.  и глобата ще бъде погасена по давност на 01.01.2023 г.   Друг пример: влязло в сила  на 10.02.2012 г. наказателно постановление е предадено на публичен изпълнител на 01.03.2014 г. Образуваното изпълнително  дело  е  след  двугодишния срок по чл. 82, ал.1 от ЗАНН. В този случай публичният изпълнител следва да издаде разпореждане за прекратяване на производството по изпълнителното дело и отписване на вземането по давност. В този смисъл има практика на административните съдилища в страната, пред които административни органи са обжалвали разпореждания на публични изпълнители.

Доброволно плащане на погасени по давност глоби.

Глобите, за които е изтекъл двегодишният давностен срок по чл. 82, ал.1 от ЗАНН могат да бъдат платени доброволно. Съгласно чл. 174 от ЗАНН  доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок, включително отписаните по давност, не подлежат на връщане.

В заключение: давностния срок, в който се погасяват глобите е различен в зависимост от това, дали административно-наказващият орган е изпратил наказателното постановление на публичен изпълнител и е започнало принудително събиране на глобата. Ако е започнало принудително изпълнение, давността се урежда от правилата на чл. 171-173 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ако не е образувано изпълнително дело за  събиране на глобата ,тече давност съобразно чл.82, ал.1 буква а от Закона за административните нарушения и наказания. Давността в административно-наказателния процес  се прилага служебно за разлика от гражданското право.

Контакти
2018-01-09T19:39:10+00:00