Погасяване по давност на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС

Данъците върху недвижимите имоти и върху моторните превозни средства са публични задължения към общините, в които се намират имотите и към общините, в които е постоянният адрес на собственика на превозното средство. Тези данъци не се администрират от Националната агенция по приходите и задълженията за тях не се отразяват в данъчно-осигурителните сметки на лицата (/чл.87, ал.1 ДОПК/, но на Интернет страницата на Националната агенция по приходите чрез ПИК код всеки може да направи справка за своите задължения за „данък сгради и такса смет“.  Задълженията за данък „ сгради”  и данък за  МПС се вписват по партидата на  имота и МПС в данъчната служба на съответната община.

Както и другите данъчни вземания и тези за недвижимите имоти и моторните превозни средства се погасяват главно чрез плащане,  но могат да бъдат погасени чрез  прихващане  с вземания на данъчно задълженото лице от общината, по давност или при опрощаване.

 Опрощаване на данъци може да извърши само президентът на Републиката съгласно правомощието му по чл.98, т.12 от Конституцията. В Конституцията изрично е посочено, че президентът има право да опрости несъбираеми държавни вземания. Тъй като местните данъци са общински публични вземания, президентът няма право да ги опрощава. Законът за местното самоуправление и местната администрация не дава право на общинския съвет да опрощава данъци. Следователно в Република България няма орган, който може да опрощава местни данъци.

 Погасени по давност са тези данъчни вземания, които общината не е събрала или не е потърсила в срок от пет години , започващ да тече от първи януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да се плати данъка. Напр. за данък”сгради” за 2013 г. давността започва да тече от 01.01.2014 г. След изтичането на давностния срок общините  отписват служебно само вземанията, за които е изтекла абсолютната десетгодишна погасителна давност. Данъчните задължения , спрямо които е изтекъл петгодишния давностен срок , не се заличават служебно   и остават по партидите на данъчнозадължените лица, защото същите могат да бъдат доброволно платени,  най-често при извършване на прехвърлителни сделки с имота /автомобила/. Информация за тези задължения може да се получи от данъчната служба на общината,  в офисите на НАП или на интернет-страницата на НАП чрез ПИК или електронен подпис.

Обстоятелството, че едно данъчно вземане е погасено по давност, дава право на длъжника да направи възражение при принудителното събиране на същото или при извършването на обезпечителни действия от съдебния изпълнител за събирането му , в резултат на което вземането няма да бъде събрано, но на взискателя и длъжника ще се наложи да правят допълнителни разходи за съдебни процедури. Ето защо  преди няколко години НАП, а после  общините предоставиха възможност на своите длъжници да заявят, кои свои погасени по давност задължения нямат намерение да платят. На разположение на длъжниците са формуляри, наречени „Възражение за давност“, които могат да бъдат изтеглени от сайта на НАП и от сайтовете на повечето общини.  

 

 

 

 

Контакти
2018-01-10T15:33:17+00:00