Погасяване и заличаване на ипотека

Ипотеката се погасява с плащане на дълга, за чието обезпечение е била учредена. С извършването на публична продан на имота, учредената върху него  ипотека се погасява. С изтичане на 10 години от вписването на ипотеката, тя се погасява, ако преди това не е била подновена.

 Погасяване на ипотеката означава, че се прекратява правото на ипотекарния кредитор да се удволетвори от цената на ипотекирания имот. Същият имот престава да служи за обезпечение на вземането на кредитора.

 Заличаването на ипотека е операция, която се изразява в отбелязване отстрани на вписания нотариален акт или молбата за учредяване на законна ипотека, че вписването трябва да се счита за несъществуващо. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията и трябва да посочва документът, на чието основание се заличава ипотеката, и времето, когато това е направено. Със заличаването се прекратява действието на вписването на ипотеката и се дава гласност, че имотът  не е обременен с правни тежести. Извършеното заличаване има действие занапред.

 Погасяване на дълга не води автоматично до заличаване на ипотеката. Когато кредитополучателят изплати изцяло задължението си към банката, ипотечната тежест все още продължава да съществува върху имота чрез отбелязването в имотния регистър. Необходимо е да бъде заличено  вписването в регистъра  и това става въз основа на писмено съгласие на  банката, дадено в нотариално заверена форма. 

 Заличаване на вписването на ипотеката може да бъде за цялата сума или за част от нея. Частично заличаване се прави за определен имот, ако ипотеката е била учредена върху няколко имота, обезпечаващи едно вземане. Целта на частичното заличаване  е да се освободи от вещна тежест имота, за да може същият да бъде прехвърлен или ипотекиран отново. Това най-често се случва при частично плащане на дълга. Ако за обезпечение на кредит е бил ипотекаран само един имот, е невъзможно частично заличаване на ипотеката.

 Заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по заявление на съдебния изпълнител, извършил публичната продан. След прекратяване на изпълнителното дело и приключване на изпълнението съдебният изпълнител е длъжен служебно да вдигне възбраната веднага след влизане в сила на постановлението на прекратяване на делото/ чл. 433, ал.3 ГПК/.

Заличаване на ипотека може да иска всеки заинтересован. Най-често това е собственикът на ипотекирания имот, който иска имотът му да бъде чист от вещни тежести. На практика банките-кредитори представят пред Агенцията по вписванията нотариално заверена молба-съгласие за заличаване на вписана ипотека. Разноските за това действие банките събират от кредитополучателите, в полза на които е била учредена заличената ипотека.

Контакти
2018-01-04T18:07:52+00:00