Подаване на искова молба

Къде да подам исковата молба

Исковата молба се подава в служба „Регистратура” на съда. Във входящия регистър се вписват входящия номер, дата и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател и направление на книжата.

В колко екземпляра да подготвя исковата молба

Исковата молба трябва да бъде отпечатана в толкова екземпляра колкото са ответниците плюс един екземпляр за съда и един за ищеца, на който се поставя входящ номер. За сега в България се приемат само искови молби на хартиен носител, но не и електронни документи.

Как да напиша исковата молба

Исковата молба трябва да е написана на български език, може да е написана на ръка или машинно.

Какво да напиша в исковата молба

За да е редовна исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 127, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, а именно: посочване на съда; името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива; цената на иска, когато той е оценяем;  изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;  в какво се състои искането;  подпис на лицето, което подава молбата. В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства

Какво значение има датата, на която исковата молба е приета в съда

Датата на завеждане на исковата молба в регистратурата е дата на постъпването й в съда . От тази дата искът се счита предявен. Тази дата е меродавна при преценка дали е спазен срока, за определяне на компетентния съд, за определяне на дължимата държавна такса. Датата на подаване на исковата молба в съда е определяща  за началния момент, от който се присъжда законна лихва върху главницата, ако такава е поискана от ищеца.

Датата на подаване на исковата молба често не съвпада с датата на образуване на делото. Образуването на делото е действие по администриране на исковата молба и включва даване номер на делото и разпределянето му на съдия-докладчик.

Нередовна искова молба

Ако исковата молба е нередовна, но е подадена в рамките на определения от закона срок, известен като преклузивен /прекратителен/ срок, тя се разглежда от съда след отстраняване на нередовностите . Съгласно чл. 129, ал.5 от Гражданския процесуален кодекс поправената искова молба се смята редовна  от деня на подаването й.

Как да подам исковата молба

Исковата молба може да бъде подадена по пощата  или чрез куриерска служба. В този случай за дата на подаването на иска се приема датата на пощенското клеймо на станцията, в която е подадена пратката, съдържаща исковата молба. Желателно исковата молба да бъде изпратена с писмо с обратна разписка или с куриерска пратка с известие за получаване.

Съвет

Ползвайте квалифицирана адвокатска помощ при подготовката на съдебни книжа.

Контакти
2018-01-12T11:33:02+00:00