Отстраняване на грешки и непълноти в Търговския регистър

Грешки и непълноти при вписване на обстоятелства в търговския регистър могат да бъдат допуснати както от длъжностните лица на Агенция по вписванията, така и от самите заявители. Грешка е вписването по партидата на търговеца на цифри, букви или цели думи, различни от съдържащите се в заявлението. Непълнота е не отразяване по партидата на думи и цифри, които се съдържат в заявени за вписване обстоятелства.

При грешки и непълноти , допуснати от  длъжностните лица се касае за несъвпадение между съдържанието на заявлението за вписване и регистрираните данни в търговския регистър. Ако има пълно съвпадение между подаденото заявление и данните в търговския регистър, но тези данни не съответстват на волята на търговеца, обективирана в съответните документи, може да се касае до техническа грешка, допусната от заявителя при съставяне на документите или заявяване на неверни или несъществуващи обстоятелства. От това кой е допуснал грешката и непълнотата в търговския регистър  зависи начинът на отстраняването им.

Ако грешката е допусната от длъжностните лица по регистрацията при  въвеждане в търговския регистър на информация за обстоятелството или чрез пренасяне на съдържанието на представения документ  във формат, подлежащ на автоматизирана обработка, тя се отстранява чрез подаване на искане за изправяне на грешки и непълноти, публикувано на сайта на търговския регистър https://public.brra.bg/Internal/RequestForCorrectionError.ra. Към заявлението се прикачва файл във формат pdf, който съдържа писмено искане, в което се посочва конкретно какво е сгрешено или кой от представените със заявлението документи не е отразен в регистъра. Най-често грешки и непълноти в търговския регистър по вина на длъжностните лица се допускат, когато заявленията за вписване или обявяване на актове са подадени на хартиен носител. Искането за изправяне на грешка може да бъде направено от управляващия орган на търговското дружество, прокурист, едноличен търговец, от изрично упълномощен адвокат или съставител на финансови отчети, когато грешката или непълнотата са допуснати при публикуването им. В последните два случая е необходимо да се прикачат файлове с електронните копия на пълномощните и декларации по чл. 13, ал.4 или ал.5 от Търговския закон. За извършването на тази процедура не се дължи държавна такса.

 Подаването на заявлението не е обвръзано със срок, но е желателно то до бъде направено веднага след като грешката бъде открита, особено ако тя е в адреса на търговеца. Тъй като меродавен е  адресът, вписан в търговския регистър, всички съобщения и призовки от съда, други държавни органи и търговци ще бъдат изпращани на този адрес и ще се считат за редовно връчени на търговеца с всички произтичащи от закона последствия.

 Ако заявлението за вписване на обстоятелства или обявяване на актове е подадено на хартиен носител,  са възможни грешки при сканиране на документите. В този случай се подава уведомление за грешка при сканиране, публикувано на адрес https://public.brra.bg/Internal/InitialCommunication.ra

 Заявленията на отстраняване на непълноти и грешки в търговския регистър и за уведомяване за грешки при сканиране могат да бъдат подадени  освен по Интернет и във всеки офис на Агенция по вписванията, независимо къде е било подадено заявлението, при чиято регистрация е допусната грешката.

Благодаря Ви

Контакти
2018-01-03T18:33:55+00:00