Отписване на данъци

Отписването на публични вземания, каквито са данъците,  е уредено в чл. 173 от Данъчно-осигурителния процесуален  кодекс /ДОПК/. Вземанията се отписват, когато са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон.

Отписването на данъци е фактическо действие на служител на данъчната администрация , в резултат на което в данъчно-осигурителната сметка на лицето се отбелязва, че вземането не е активно. Това е практиката на НАП понастоящем, според която отписаното вземане не се заличава от съответния регистър.Данъчната администрация оправдава практиката си с довода, че ДОПК /чл.174/ дава възможност на данъчно-задълженото лице да плати доброволно погасено по давност задължение. Отписването на данъци не е индивидуален административен акт и поради това не може да се обжалва нито пред по-горен административен орган нито пред съда.

Отписването не е опрощаване на данъци. Право да опрощава несъбираеми данъчни задължения има само президентът на републиката по силата на чл.98 т.12 от Конституцията. Опростените с президентски указ задължения се отписват служебно от данъчно-осигурителната сметка на лицето

С разпоредба на ал.2 на чл. 173 ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.  се предвиди, че публичните вземания се отписват служебно с  изтичането на срока по чл. 171, ал.2 ДОПК. Служебно ще се отписват вземания, погасени с 10 годишна абсолютна давност. С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

С промяната на чл. 173 ДОПК, в сила от 01.01.2016 г., се въведоха два режима за отписване на погасени по давност данъци.

Първият режим е за данъци, се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, ако обаче давността не е била спряна или прекъсната на някое от основанията, изброени в чл.172 ДОПК. За отписване на погасените с общата петгодишна  давност данъци, задълженото лице е необходимо да направи изявление под формата на писмено  възражение. Възражението е необходимо, защото общата давност не се прилага служебно. За извършеното отписване се съставя протокол съобразно правилата на чл.50 от ДОПК. В случаите на отписване на погасени по давност данъци не е необходимо протоколът да се подписва от данъчно-задълженото лице по аргумент от чл.50,ал.4 ДОПК. Екземпляр от протокола се изпраща на задълженото лице. Не е допустимо обжалване на протокола за отписване на данъци по давност.

Вторият режим е за отписване на погасени с абсолютна десетгодишна давност данъци. В тези случаи не е необходимо възражение, тъй като в закона/ чл.173, ал.2 ДОПК/ изрично е указано, че погасените с десетгодишна давност задължения се отписват служебно.

Държавните публични вземания се отписват от НАП, а общинските- от съответната общинска служба по приходите. Общините са длъжни ежедневно по електронен път да изпращат на НАП информация за задълженията, плащанията и погасяванията на местни данъци и такси за всяко задължено лице по неговия ЕГН или  ЕИК/ чл.5а от Закона за местните данъци и такси/.

Справка за наличните и отписани данъчни задължения всяко лице/физическо и юридическо/ може да направи в данъчно-осигурителната си сметка лично в офис на НАП или по Интернет чрез персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

Контакти
2018-01-11T13:59:00+00:00