Отмяна на дарение на недвижим имот

Отмяната на дарение на недвижим имот се извършва само по съдебен ред при наличие на някоя от предвидените в чл. 227 ал.1 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ предпоставки , а именно , когато дареният:  умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; когато набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и когато отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Искът може да се предяви в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Подсъдността на иска се определя от местоположението на имота и неговата данъчна оценка.

В практиката най-често се срещат случаи на искове за отмяна на дарение поради отказ на дарения да дава издръжка на дарителя.  Тъй като разпоредбата на чл. 227 от ЗЗД не е променяна от 1950 г до сега., има създадена постоянна съдебна практика  за това кога се дължи издръжка , как трябва да бъде поискана и кога е налице отказ за даване на издръжка.

 Съдебната практика и правната теория приемат, че договорът за дарение е едностранен, правни задължения възникват със сключването му само за дарителя. Дареният има само морални задължения, тъй като целта на договора е да облагодетелства дареното лице. Дарението може да бъде отменено, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. Ако дарителят не поиска издръжка, за надарения не се поражда задължение да дава такава и не може да се иска отмяна на дарението .

По начало дарението не създава за дарения задължение да издържа или помага на дарителя си. Такова задължение възниква само, ако дарителят изпадне в нужда и доколкото поиска от дарения издръжка. В този случай задължението на дарения не е само морално, но и правно , защото законът изрично предвижда отмяна на дарението, когато се отказва помощ на дарителя, от която той се нуждае. Смисълът на законовата разпоредба е да се върне подареното, за да може дарителят да разполага със средства за издръжка и гледането си.

За уважаването на иска за отмяна на дарение е необходимо наличието на три кумулативно дадени предпоставки:  дарителят да се нуждае от издръжка, тя да е поискана от надарения и последният да е отказал дължимата престация. Дарителят да се нуждае от издръжка означава неговите доходи да не са достатъчни да покриват необходимите разходи за покриване на неговите минимални житейски нужди. Издръжката трябва да бъде поискана от дарителя и това негово волеизявление трябва да е достигнало до дарения. Тя може да бъде в пари , натура или труд /услуги/.  Размерът на поисканата издръжка трябва да е определен или поне определяем Това е необходимо, за да може да се прецени дали дареният е в състояние да дава поисканата издръжка и дали е на лице отказ за даване на издръжка. Често пъти спорът се свежда до това, налице ли е отказ на дарения да даде исканата от него издръжка. Невъзможността да се дава издръжка, не означава отказ от изплащане на издръжка.  При липсата на изрично заявен отказ за плащането на издръжка, съдът преценява материалните възможности на лицето, дължащо такава. Когато дареният получава доходи, надхвърлящи покриването на неговите минимални нужди, неплащането на поисканата издръжка, следва да се приеме за мълчалив отказ от осигуряването на дължима такава.

Ако съдът уважи иска  по чл. 227 , ал.1 от ЗЗД, той отменя договора за дарение . Съдебното решение има действие от момента на влизането му в сила. Оттогава се счита, че правните последици на извършеното дарение се прекратяват, т.е правото на собственост върху имота преминава отново в патримониума на дарителя.  Какво се случва с правата на лицата, които са купили дарен имот ? Чл. 227, ал.5 от ЗЗД урежда техните права , а именно, че отмяната на дарението не засяга правата на третите лица, ако те са придобили подарените имоти преди отбелязването на исковата молба в имотния регистър. В такива случаи собствеността на имота остава за купувача, а  дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

Контакти
2018-01-09T17:54:19+00:00