Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда

Ако акционер изгуби акциии, може да поиска от съда да издаде решение за обезсилване на ценната книга , което замества акцията като подробно възпроизвежда съдържанието й и в този смисъл легитимира молителя с упражняването на правата по нея. В глава петдесет и трета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е предвидена специална процедура за обеззилване на ценни книжа. Осен акции по този ред могат да бъдат обезсилени временни удостоверения, менителници, записи на заповед, складови записи. Предпоставката е  тези документи да са били отнети  от държателя им въпреки волята му или са били унищожени.

 Молбата се подава от лицето, което има право над ценната  или заповедната книга /акционер, поемател на запис на заповед или менителница, т.е лицето на което или на заповедта на което трябва да се плати/ . Компетентен да я разгледа е районният съд , в чийто район е постоянния адрес или седалището на молителя.

Молбата трябва да има следното съдържание: молителят трябва да възпроизведе ценната книга или да посочи всичко, което е необходимо, за да се определи нейната тъждественост, да  изложи обстоятелствата, при които е изгубена или унищожена ценната книга, както и обстоятелствата, от които произтича правото му върху нея и да потвърди истинността на своите твърдения с изрична декларация в молбата.

 Ако молбата отговаря на изискванията по чл. 561 от ГПК, съдът в закрито заседание издава заповед за неплащане. Тя съдържа покана към държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно до посочения в заповедта ден на заседанието на съда за произнасянето по обезсилването с предупреждение, че ако не стори това, ценната книга ще бъде обезсилена. С тази заповед се нарежда  на  платеца да не извършва никакви плащания на приносителя на ценната книга.

 Заповедта  за неплащане се поставя на определеното за това място в съда и се обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Препис от заповедта се изпраща на платеца.

 Ценната книга се обезсилва в открито съдебно заседание. То се насрочва не по-рано от четиридесет и пет дни от обнародването в Държавен вестник на заповедта за неплащане или от падежа на ценната книга, ако обнародването е извършено преди падежа – за ценна книга на заповед. За ценните книги , по които са издадени лихвени купони в чл. 563 от ГПК е нормиран  по-дълъг срок.

 Молбата за обезсилване на ценна книга може да бъде оспорена.  Лицето, я оспорва , е длъжно да заяви това най-късно в съдебното заседание и да депозира ценната книга в съда или в банка до разрешаването на спора.Когато молбата за обезсилване бъде оспорена съдът спира производството по обезсилването и дава едномесечен срок на молителя да представи доказателства, че е предявил иск за установяване на правото си върху ценната книга. Съдът прекратява производството по обезсилването, ако не се представят доказателства за предявяване на иск.

 Решението по обезсилването на ценна книга  се постановява в открито заседание с призоваване на молителя. Решението, с което молбата се уважава е необжалваемо.Решението, с което се отхвърля молбата за обезсилване, може да се обжалва по общия ред, т.е с жалба пред окръжния съд, подадена в 14 дневен срок от узнаване на решението.

След обезсилване на ценната книга молителят осъществява правата си по нея въз основа на решението за обезсилване, т.е. съдебното решение замества липсващата ценна книга. Въз основа на съдебния акт молителят може да иска издаване на дубликат на ценната книга.

Лицето, което притежава обезсилената ценна книга, независимо от това, че не е предявило своевременно правата си върху нея, може да търси сумата по ценната книга от лицето, по молба на което е постановено обезсилването, ако това лице не е имало право да иска обезсилване.

Ако производството за обезсилване завърши без решение за обезсилване, заповедта за не плащане се отменя служебно от съда и се съобщава на платеца.

Контакти
2018-01-03T18:34:56+00:00