Кой може да дава жилище под наем

 
                     Наемодател може да бъде собственикът или всеки един от съсобствениците на жилището, позвателят /титуляр на вещното право на ползване/ или  наемател, ако не му изрично е забранено да дава под наем  части от жилището. Договорът може да бъде сключен  от пълномощник на горепосочените лица.

                Собственик /съсобственик на жилището може да бъде физическо или юридическо лице, община или държавата.  Наемодателят – физическо лице трябва да е пълнолетен. Затова, ако собственикът е малолетно или непълнолетно лице, неговото жилище може да бъде отдадено под наем от законния му представител, т.е единия от родителите или този от тях, комуто са предоставени родителските права при развод. Децата без родители се представляват от техните попечители.

                    Ако наемодател е юридическо лице , договорът се сключва от неговия законен представител или негов пълномощник. Законни представители на ООД са техните управители, на АД- изпълнителните директори, на кооперациите- председателите, на фондации  и сдружения с нестопанска цел- лицата, които според учредителния акт имат право да ги представляват.

                  Ако наемодател е общината, договорът за наем се подписва от кмета, а за София – от кмета на района, в който се намира жилището.

                 Наемател на жилище може да бъде физическо или юридическо лице. Физическите лица трябва да бъдат дееспособни и правоспособни, т.е да са навършили 18 г. и да не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Непълнолетни лица, навършили 14 и ненавършили 18 г., според нас могат да сключват договор за наем на жилище за задоволяване на личните им нужди, става дума за ученици и студенти в градове, различни от местоживеенето на семейството на непълнолетния. По този въпрос обаче сред практикуващите юристи има и други мнения.

                 Юридическите лица наемат жилища за нуждите на свои служители и работници. Трябва да отбележим, че тези хора нямат права и задължения по наемния договор. Те обаче са длъжни да обезщетят наемодателя за виновно причинените щети на обитаваното от тях жилище. Лицата, ползващи  наето от юридическо лице жилище в етажна собственост  имат качеството на обитатели според Закона за управление на етажната собственост с произтичащите от това права и задължения.

Контакти
2018-01-09T17:34:58+00:00