Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен или частен. Ако публичен изпълнител/ този, който е в системната на НАП/ събира вземането , той е длъжен да прилага правилата на Данъчно-осигурително процесуалния кодекс/ДОПК/. Съдебният изпълнител , независимо дали той е държавен или частен извършва принудителното събиране по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В случаите, когато общината е избрала принудителното събиране на публичното задължение да се извърши от частен съдебен изпълнител  процесуалният ред , установен в ДОПК е неприложим. В този смисъл има произнасяне на смесени състави на Върховния касационен съд и Върховния административен съд  определение № 92/22.11.2012 г. по адм. д. № 74/2012 г. на смесен 5-членен състав на ВАС и определение № 8/31.01.2013 г. по адм. д. № 1/2013 г. на смесен 5-членен състав на ВАС.

Принудителното събиране на публично общинско вземане се основава на влязъл в сила Акт за установяване на задължение , издаден по реда на  чл. 107, ал. 3 ДОПК. Изпълнителен лист не се изисква. Общината възлага на ЧСИ събирането на общинското публично вземане с възлагателно писмо от оправомощено за това лице. Обикновено това е заместник кмет или директор/началник/ на звено в общинската администрация, в чиито функции влизат администрирането и събирането на местни данъци и такси.

Длъжникът няма право да възразява срещу реда / чрез ЧСИ, ДСИ или публичен изпълнител/, който общината е избрала да събере вземането си.  Ако принудителното изпълнение е започнато от ЧСИ или ДСИ, същото не може да бъде прехвърлено на публичен изпълнител и обратно.

Контакти
2018-01-10T13:39:53+00:00