Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Обикновено този срок започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.  Ако заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква/чл. 24, ал.2 ЗТРРЮЛНСЦ/, затова съдилищата приемат, че жалбата е допустима, тъй като липсват данни  за връчване на обжалвания акт.

 Жалбата до съда се подава чрез Агенцията по вписванията на хартиен носител или по електронен път до Окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранния търговец. Законът за търговския регистър и Наредбата за водене, съхранение и достъп до търговския регистър не регламентират изрично съдържанието на жалбата,но препращат към правилата  за частната жалба  в чл. 275, ал.2 във връзка с чл.260 ГПК. . Ако жалбата се подава в електронна форма, линкът е https://public.brra.bg/Internal/AppealRefusal.ra. Независимо дали се подава по електронен път , по пощата с обратна разписка или в офисите на Агенцията по вписванията  жалбата се пише на хартия хартиен носител  и  трябва да съдържа името и адреса на  търговеца, ЕИК, означение на обжалвания отказ,  указание в какво се състои порочността на решението,  в какво се състои искането и  подпис на жалбоподателя. Към жалбата се прилага документ за платена държавна такса.  Държавната такса за обжалване на отказ за  вписване, обявяване, заличаване в търговския регистър  се събира 50 на сто от съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.  Таксата  се внася по сметката на окръжния съд, който ще разглежда жалбата.

 Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

   Окръжният съд разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание. Съдът проверява, дали са били на лице основанията за постановяване на отказа според чл. 24, ал.1 от Закона за търговския регистър и дали отказът е съобразен с разпоредбите на Търговския закон и другите закони, уреждащи подлежащите на вписване обстоятелства. Съгласно чл.278, ал.2 от ГПК съдът може да събира доказателства, ако прецени това за необходимо. Доказателства, които са необходими за установяване на подлежащите на вписване обстоятелства, но не са били представени със заявлението пред  Агенцията по вписванията, не се допускат. Недостатъците на заявлението за вписване не  се санират чрез жалба до съда.  Съдът може да потвърди отказа или да го отмени. При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава  задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.

 Решението на окръжния  съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд . Апелативният съд в състав от трима съдии разглежда жалбата на закрито заседаниена  и решението е окончателно.

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4. При подаване на новото заявление се внася нова държавна такса. Това не е изрично регламентирано в Закона за търговския регистър, но практиката на Агенцията по вписванията е, че при новото заявление се изиска нова такса. Съдебната практика по този въпрос е различна.

Контакти
2018-01-03T18:26:40+00:00