Обезщетение при неплащане по търговска сделка

Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в бр.20 на Държавен вестник от 2013 г. са въведени изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).

 

Новият чл. 309а от Търговския закон определя обезщетенията, които се дължат при забава на плащане при търговска сделка. Законът признава два вида обезщетения- лихва за забава  от деня на забавата и необходими разноски за събиране на вземането, без да уточнява техния вид. Най-често това са пощенски и телефонни  разходи за изпращане на уведомление и/или покана за плащане. Определеният размер на разноските за събиране на вземането е  80 лв. Кредиторът може да търси обезщетение за действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер съобразно общите правила, т.е като заведе съдебен иск срещу длъжника. Според чл. 6, ал.3 от Директива 2011/7 освен фиксираната сума за разноски, която за България е 80 лв., кредиторът има право да иска от длъжника разумно обезщетение за всякакви оставащи разноски по събиране, надвишаващи тази фиксирана сума и понесени вследствие на забава на плащане от страна на длъжника. Те биха могли да включват разноски за наемане на адвокат или използване на услугите на агенция за събиране на вземания.

 

Съгласно чл. 3 от Директива 2011/7 ЕС при плащанията по търговски сделки между предприятия кредиторът  е в правото си да изисква лихва за забава на плащане, без да е необходима покана, ако са изпълнени следните условия: кредиторът да  е изпълнил своите задължения по договор и по закон и кредиторът да  не е получил дължимата сума в срок, освен когато длъжникът не е отговорен за забавата.

 

Когато е уговорено разсрочено плащане, обезщетенията – законна лихва и разноски по събиране на вземането се дължат съответно за забавените вноски.

 

Ограничаване на отговорността за неизпълнение на парично задължение по търговска сделка може да бъде уговорено само ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави. В чл. 7 от Директива 2011/7/ЕС   са посочени изрично договорни условията и практики, които представляват злоупотреба с интереса на кредитора. Това са : договорни условия или практика, свързани с датата или срока на плащане, с лихвения процент за забава на плащане или с обезщетението за разноските по събиране, са или неприложими, или могат да бъдат основание за иск за обезщетение за вреди, когато представляват явна злоупотреба по отношение на кредитора. Когато се определя дали  …………….следва продължение…………

Пълният текст на статията ще получите, ако дарите 10 лв. на БЧК за ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ  IBAN в BGN:  BG47 UNCR 7630 1077 9117 00 BIC: UNCRBGSF

В отговор на мейла, с който изпратите копие от вносната бележка ще получите статията.

Благодаря Ви

Контакти
2018-01-03T18:33:16+00:00