Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника

Запорът върху вземания на данъчен длъжник от трето лице е обезпечителна мярка съгласно чл. 198, ал.1 т. 2 от Данъчно-осигуритгелния процесуален кодекс/ДОПК/.

Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.  Когато се запорират  вземания на длъжника от банка запорното съобщение се връчва на  банката, като запорът се смята наложен от часа в деня на връчването. Подлежат на запор всички видове банкови сметки, депозити, както и вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касети и суми, предоставени за доверително управление от длъжника.

Запорът върху ликвидно или изискуемо вземане, което длъжникът има към трето лице, се налага чрез запорно съобщение, което се изпраща на длъжника, на третото задължено лице и на банките, в които третото задължено лице има сметки. Съобразно разпоредбата на чл.202, ал.2 от ДОПК публичният изпълнител може да наложи запор на вземане, на което все още не е настъпил падежът, стига то да е безспорно и установено по размер и основание, напр. вземания по издадени фактури..Запорът се смята наложен спрямо третото задължено лице и банките от деня и часа на получаването на запорното съобщение.

Ако запорираното вземане е обезпечено със залог, нарежда се на лицето, което държи заложената вещ, да не я предава на длъжника и да я предаде на публичния изпълнител. Ако запорираното вземане е обезпечено с ипотека, запорът се отбелязва в съответната книга в службата по вписванията.

Органът, наложил обезпечението, може да предяви срещу третото задължено лице иск за сумите или вещите, които то отказва да предаде доброволно. В тридневен срок от връчването на запорното съобщение третото лице трябва да съобщи на публичния изпълнител: признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готово ли е да го плати;  има ли претенции от други лица върху същото вземане;. наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции. От датата на получаването на запорното съобщение третото задължено лице не може да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника, като спрямо тях то има задължението на пазач. Изпълнението след получаване на запорното съобщение е недействително спрямо държавата. Третото задължено лице отговаря солидарно за вземането с длъжника до размера на задължението му.

Чл. 211 от ДОПК предвижда солидарна отговорност за третото лице и длъжника, ако третото лице изплати на длъжника вземания или му предаде вещи въпреки наложения по съответния ред запор. Третото лице отговаря солидарно с длъжника за изплатеното или предаденото до размера на задължението с лихвата след плащането. Когато изплащането по ал. 1 е извършено от юридическо лице или неперсонифицирано дружество, заедно с него отговаря солидарно управителят или членовете на управителния орган, или управляващият съдружник, които са допуснали изплащането.

Контакти
2018-01-10T11:57:15+00:00