Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга

 „Административна услуга“ е:

1) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, напр. удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смърт, удостоверение за наследници; удостоверение за актуално състояние на търговец; регистрационен талон на автомобил; издаване на скици и схеми за недвижими имоти

2) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения, напр. свидетелство за управление на моторно превозно средство; свидетелство за завършено образование; всички видове лицензи; разрешение за строеж; виза за проектиране; разрешение за търсене или проучване на подземни богатства; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

3) извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице, напр. назначаване на попечител или попечител, настаняване на дете с починали родители/ неизвестни, лишени от родителски права/ извън семейството;

4) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация, напр. експертиза на инвалидността; обследване на строежите по чл.176в

 Общото правило за срока, в който трябва да бъдат извършени административните услуги се съдържа в чл.57, ал.2  от Административнопроцесуалния кодекс и е седемдневен от 7 дни от датата на започване на производството, най-често това е заявлението за издаване на удостоверението, свидетелството, скицата. Когато  извършването на административната услуга  включва експертиза или  е необходимо личното участие на заинтересованото лице, актът се издава до 14 дни. В някои специални закони , напр. Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани други срокове за издаване на удостоверения.

Непроизнасянето, т.е не извършването на административната услуга  в срок се смята за мълчалив отказ/чл.58, ал.1 АПК/.

Изричният отказ за извършване на административна услуга трябва да бъде писмен, да съдържа мотиви и да бъде връчен на заявителя по реда на чл.18а от АПК.

Както изричният отказ, така и мълчаливият отказ за извършване на административна услуга подлежат на обжалване съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.

Недоволният от отказа на администрацията да извърши административна услуга има възможност да избира дали да оспори отказа пред горе стоящия административен орган или пред административния съд. И в двата случая срокът за обжалване е 14 дневен и започва да тече от деня на съобщаване на отказа, респективно от деня, в който е изтекъл срока за извършване на административната услуга в случай на мълчалив отказ. Жалбата се подава чрез административния орган, отказал да извърши услугата. Ако заинтересованото лице се жали по административен ред, не дължи държавна такса. За съдебно обжалване се дължи съдебна такса както следва : 10 лева за физическите лица, които не са търговци и за организациите с нестопанска цел и 50 лева за търговците. Документът, удостоверяващ плащането на таксата трябва да бъде приложен към жалбата.

Особеност на съдебното обжалване: съгласно чл.145, ал.2 т.3 от АПК на оспорване пред съд решенията по искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, следователно отказите  за извършване само на конкретен вид  административни услуги са обжалваеми пред съда.

Ако отказът от извършване на административна услуга е обжалван по административен ред, горе стоящият орган/ кмет, министър, областен управител, директор на държавна агенция/  се произнася с мотивирано решение в двуседмичен срок от получаване на преписката. Когато административният орган противозаконно е отказал да издаде документ, компетентният да разгледа жалбата  го задължава да извърши това, като му определя и срок за издаване на документа. Решението на компетентния да разгледа жалбата  орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица.

Ако отказът на администрацията да извърши административна услуга е обжалван по съдебен ред,  делото се разглежда в открито съдебно заседание. С решението си съдът  отменя незаконосъообразния отказ и задължава компетентния административен орган да издаде документа, който е  от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на жалбоподателя. В това съдебно производство се присъждат разноски на страната, спечелила делото.

2018-10-19T15:48:05+00:00