Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му и за него се дължи нова държавна такса.

  При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

При подаване на новото заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и са налице предвидените в чл. 21 от закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/изисквания,  длъжностното лице по регистрацията извършва исканото вписване, заличаване или обявяване.

Особеност при публикуване на финансовите отчети в търговския регистър

Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване  до 30 юни  и е постановен отказ за публикуване и  в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок/чл. 38, ал.2 от Закона за счетоводството/.

Контакти
2018-01-03T18:25:57+00:00