Указания при нередовни заявления за вписване в търговския регистър

Нередовните заявления за вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър се  оставят „без движение” до отстраняване на нередовността. Тази процедура е уредена в  чл. 22 , ал.5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел / ЗТРРЮЛНЦ/ и има за цел  намаляване на отказите на длъжностните лица и спестяване на разноски /държавни такси/  на заявителите- търговци и юридически лица с нестопанска цел.

Длъжностното лице по регистрацията дава задължителни указания за отстраняване на нередовността  в два случая :

1.когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са приложени всички документи, които се изискват по закон;

2. когато не е платена дължимата държавна такса.

Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението са описани подробно в  Наредба № 1 от  14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Често пъти длъжностните лица дават указания относно съдържанието на приложените документи,  с което излизат извън правомощията, които им дава закона.

Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел – на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра. Този срок обаче често не се спазва и указанията се появяват малко преди да изтече предвидения в чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ  срок за вписване от три работни дни след  постъпване на заявлението в регистъра.

В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец.

Длъжностното лице постановява отказ, ако указанията  не са изпълнени до изтичането на три работни дни от постъпване на заявлението в регистъра.

Контакти
2018-01-03T18:29:41+00:00